Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:902 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Vil statsråden sikre at det foregår et tettere og mer effektivt formalisert arbeid mellom NAV, politiet og skatteetaten for å straffe trygde- og skattejuks, samt sørge for økte ressurser til politiet for å muliggjøre etterforskning av denne type grovt misbruk av fellesskapets midler?

Begrunnelse

Både NAV og skatteetaten har de siste årene brukt mye tid og ressurser på å avdekke henholdsvis skattesvik og trygdejuks. Avsløringene av omfattende skattesvik i for eksempel taxi-næringen og nå igjen enorme summer i trygdejuks er mildt sagt betenkelig. I svarbrev til undertegnede (spørsmål nr. 564, datert 7. februar 2007) uttaler statsråden på en uforpliktende måte at departementet kan legge til rette for at departementet nå følger opp rapporten "Kriminalitetens samfunnsmessige kostnader", og varsler ingen økt ressursmessig innsats på denne type saker. Ved siden av å øke politiets mulighet til å etterforske denne type saker i form av økte ressurser, bør statsråden gi Stortinget en tilbakemelding på hvor langt arbeidet er kommet i forhold til å sikre at et tettere og mer effektivt samarbeid mellom NAV, politiet og skatteetaten formaliseres. Overfor Stortinget har statsråden tidligere uttalt at "Riksadvokaten opplyser at det vil bli nærmere vurdert om man skal formalisere et tettere samarbeid med NAV", noe som må sies å være ganske så passivt.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Arbeidet med å styrke politiets etterforskningskapasitet når det gjelder økonomisk kriminalitet, herunder trygdebedragerier, pågår kontinuerlig. Et viktig tiltak i denne sammenheng er de tverrfaglige økoteam som er etablert i alle politidistrikter fra 2005.

I januar i år ble det på forespørsel fra Politidirektoratet rapportert fra politidistriktene at det til sammen var 199 fulle stillinger tilknyttet økoteamene. Tallet inkluderer påtalejurister og politirevisorer. I tillegg etterforskes en rekke økonomisaker ved driftsenhetene i politiet, jf. mitt svar på skriftlig spørsmål nr. 476 fra representanten Odd Einar Dørum. Likeledes ble det grundig redegjort for samarbeidet mellom NAV, politiet og skatteetaten i mitt svar av 12. februar d.å. til Stortinget i anledning et skriftlig spørsmål fra representanten Dahl (spørsmål nr. 564).

Jeg finner grunn til å nevne at Regjeringen allerede gjennom tilleggsproposisjonen i 2005 (St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2005-2006)) styrket bevilgningen til Økokrim med 6,2 mill. kr, som tilsvarer 11 årsverk. Denne ressurstilførselen har gått til å styrke enheten for finansiell etterretning og til å opprette et eget etterforskningsteam, heleri- og hvitvaskingsteamet. Dette, sammen med utviklingen av nye avanserte systemer i Økokrim for behandling av meldinger om mistenkelige transaksjoner og annen etterretningsinformasjon, er tiltak som bidrar til å styrke muligheten for å avdekke hvitvasking og den underliggende kriminalitet, som blant annet trygdebedragerier.

Antall anmeldelser av trygdebedragerier er nesten tredoblet de siste fem årene. 1 690 personer ble anmeldt for å ha svindlet trygdeordninger i NAV i 2006. Dette er 449 flere enn i 2005. Det ble svindlet for 188 mill. kr, 45 mill. kr mer enn i 2005. Dagpenger og stønad til enslige forsørgere er de ordningene der antall anmeldelser øker mest.

Politidirektoratet understreker at den registrerte økningen i antall anmeldelser har sammenheng med NAVs økede innsats for å avdekke og forebygge trygdemisbruk. Økningen i antall anmeldelser innebærer etter Politidirektoratets oppfatning en kapasitetsmessig utfordring for både NAV og politiet.

NAV har etablert en trygdemisbruksseksjon sentralt og seks regionale trygdemisbruksteam. Disse enhetene har som hovedoppgave å utrede saker hvor det er mistanke om organisert eller systematisk trygdemisbruk.

For å styrke samarbeidet med trygdeetaten har flere politidistrikter etablert et godt samarbeid med de regionale trygdemisbruksteamene. Samarbeidet har ført til gjensidig kompetanseheving i begge etater, og domfellelse i flere store trygdebedragerisaker. Så langt er det avviklet samarbeidsmøter i 10 politidistrikter.

I tillegg er en hospitantordning iverksatt, og en medarbeider fra NAV hospiterer ved Oslo politidistrikt. Ordningen bidrar til at kunnskap og kompetanse videreformidles mellom etatene.

På sentralt hold har Politidirektoratet og NAV iverksatt tiltak for å videreutvikle og styrke samarbeidet mellom etatene. Her kan nevnes faste årlige samarbeidsmøter mellom politidirektøren og trygdedirektøren. Riksadvokaten inviteres også til å delta på disse møtene. Gjennom et nært samarbeid vil man rette fokus på utarbeidelse av rutiner som sikrer en god samhandling.

Politidirektoratet, i samarbeid med Riksadvokaten og Økokrim, vil i inneværende år gjennomføre 4 regionale samlinger for økoteamene. Samhandling og erfaringsoverføring fra de ulike kontrolletater vil være et hovedtema på disse samlingene.

Jeg føler meg trygg på at de ovennevnte løpende prosesser på tvers av etatsgrensene vil bidra til å sikre god samhandling og effektivt samarbeid. I likhet med representanten er jeg opptatt av at vi i bekjempelsen av økonomisk kriminalitet får mest mulig effekt ut av de til enhver tid tilgjengelige ressurser, i et nært samarbeid mellom de ulike relevante myndigheter.

Justisdepartementet følger utviklingen med hensyn til de lokale økoteamene gjennom styringsdialogen med Politidirektoratet og gjennom Embetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet. Politidirektoratet har i oppgave å legge til rette for økoteamene i politidistriktene for å sikre stabile og kompetente fagmiljøer. Det er politidistriktene som etterforsker langt de fleste sakene som omhandler økonomisk kriminalitet. Jeg legger vekt på at innsatsen mot økonomisk kriminalitet prioriteres, ikke minst for å hindre misbruk av fellesskapets midler.