Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:904 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Lovendringer vedtatt i Innst. O. nr. 16 (2006 2007) hjemler krav om politiattest for personer som yter helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede. ASVL, som gir varig tilrettelagt arbeid til yrkeshemmede, påpeker i brev av 16. april til Justisdepartementet behov for å kunne stille krav om politiattest for egen virksomhet.
Vil endringen i Innst. O. nr. 16 dekke behovet ASVL påpeker og i tilfelle ikke, vil Regjeringen ta initiativ til at nødvendig lovhjemmel blir fremmet?

Begrunnelse

I brevet fra ASVL til Justisdepartementet, med kopi til AID og NAV, begrunnes behovet med at det er registrert overgrep av seksuell karakter i slike bedrifter. Over 30 % av de ansatte er psykisk utviklingshemmet, og en annen stor gruppe ansatte er personer med psykiske diagnoser av ulike art. Mange av de ansatte i disse bedriftene er derfor sårbare og utsatte, og det er vanskelig å se at det skulle være mindre behov for å ha krav på politiattest for personell med samme type ansvar i forhold til den enkelte på arbeidsplassene, enn det har for tjenester de samme personene har krav på ellers.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Lovendringene i helsepersonelloven og sosialtjenesteloven vedrørende krav om politiattest, jf. Ot.prp. nr. (2005-2006) og Innst. O nr. 16 (2006-2007), innebærer at personell som skal yte helsetjenester eller sosialtjenester til barn eller personer med utviklingshemning, skal fremlegge politiattest. Lovendringene trådte i kraft 1. april 2007. Formålet med lovendringene er å forebygge seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede. Med barn menes barn og unge under 18 år.

Kravet om politiattest innen helsetjenesten gjelder helsepersonell. Persongruppen helsepersonell er nærmere definert i helsepersonelloven § 3 og omfatter:

- personell med autorisasjon etter helsepersonelloven § 48 eller lisens etter § 49,

- personell i helsetjenesten eller i apotek som utfører helsehjelp, og

- personell og studenter som i forbindelse med helsefaglig opplæring utfører helsehjelp.

Det følger av helsepersonelloven § 5 at helsepersonell kan overlate oppgaver til annet personell hvis det er forsvarlig ut fra oppgavens art, personellets kvalifikasjoner og den oppfølging som gis. Dersom helsepersonell overlater til medhjelper å yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemning, som innebærer at medhjelperen vil kunne komme i en situasjon med barn eller utviklingshemmede der en seksualforbrytelse kan finne sted, gjelder kravet om politiattest også for medhjelperen. Med helsehjelp menes enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende, eller rehabiliterende effekt og som utføres av helsepersonell.

Kravet om politiattest innen sosialtjenesten omfatter personer som ansettes i en stilling som innebærer tjenesteyting som nevnt i sosialtjenesteloven § 4-2 til barn eller personer med utviklingshemning.

Varig tilrettelagt arbeid er et statlig arbeidsmarkedstiltak som reguleres av forskrift om arbeidsmarkedstiltak. Slik virksomhet er i seg selv ikke en helsetjeneste i medhold av helselovgivningen eller en sosialtjeneste i henhold til sosialtjenesteloven. Jeg har fått opplyst fra Helse- og omsorgsdepartementet at bestemmelsene om politiattest i helsepersonelloven og sosialtjenesteloven som ble vedtatt i Lagtinget 13. desember 2006 og trådte i kraft 1. april i år, ikke vil dekke det forholdet som ASVL påpeker i sitt brev til Justisdepartementet.

Utviklingshemmede personer deltar på ulike arbeidsmarkedstiltak, men VTA-tiltaket skiller seg ut. Det foreligger per i dag ingen konkrete planer om å endre regelverket slik at det gis anledning til å kreve politiattest for tiltaksarrangører, men vi vil i tiden fremover vurdere om det skal stilles krav om politiattest i VTA.