Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:905 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Hva er bakgrunnen for at tvangsmulkt som følge av brudd på forurensningsloven tilfaller staten og ikke forurensningsmyndighet i de tilfeller hvor det er kommune eller fylkesmann?

Begrunnelse

I mange tilfeller er det kommunene eller fylkesmannen som er forurensningsmyndighet og som avdekker brudd på forurensningsloven. Allikevel tilfaller en ev. tvangsmulkt som følge av lovbruddet til staten. Å forfølge brudd på forurensningsloven er ressurskrevende. Dersom det ikke stimuleres til å forfølge lovbrudd, kan en risikere at disse ikke forfølges. Lokale myndigheter er til stede i lokalmiljøet og kan i større grad enn sentrale myndigheter ha mulighet til å fange opp og forfølge brudd på forurensningsloven. Det er også det lokale miljøet som er skadelidende etter brudd på forurensningsloven.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Tvangsmulkt er ikke ment å skulle dekke forurensningsmyndighetenes kostnader forbundet med fastsettelse og inndrivelse av mulkten og tilfaller staten uavhengig av hvem som er forurensningsmyndighet. Formålet med tvangsmulkt er å unngå at et ulovlig forhold oppstår eller rette opp et ulovlig forhold for å unngå behovet for strafferettslig forfølgelse. Mulkten har virket etter sin hensikt dersom den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale den. For å oppnå ønsket effekt settes tvangsmulkten normalt høyt, og overstiger derfor også forurensningsmyndighetenes utgifter knyttet til inndrivelsen av mulkten. Dette i motsetning til gebyrer knyttet til tilsyn med overholdelsen av regelverk og utslippstillatelser, som ilegges for å dekke forurensningsmyndighetenes faktiske kostnader. Forurensningsforskriften har egne bestemmelser om innkreving av gebyr i forbindelse med forurensningsmyndighetenes arbeid med tillatelser og kontroll etter forurensningsloven. Disse bestemmelsene ble endret i 2006, bl.a. for å gi fylkesmannen anledning til å kreve gebyr på lik linje med Statens forurensningstilsyn.