Skriftlig spørsmål fra Olemic Thommessen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:906 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 26.04.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Er statsråden bekymret over situasjonen, og hva vil statsråden gjøre for å ivareta tilbudet til pasientene, så vel i et kortsiktig som et mer langsiktig perspektiv?

Begrunnelse

Etter at det statlige innkjøpet av plasser på de private rehabiliteringssentrene i Oppland og Hedmark ble klart for kort tid siden, er det nå et faktum at mange av disse institusjonene må gå til omfattende oppsigelser. Verst ute er antagelig Skogli helse og rehabiliteringssenter som nå reduserer med 27 årsverk.
Dette er personale med betydelig kompetanse på sine felt. Manglende tilsvarende jobber i regionen vil antagelig føre til at mange flytter, hvilket betyr en varig svekkelse av det tilbudet disse institusjonene representerer. Nedbemanningen vil altså føre til en varig svekkelse av tilbudet til pasientene, en uholdbar situasjon når vi ser at behovet er økende og samtlige institusjoner melder om ventelister.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rehabilitering og opptrening innenfor helsetjenesten skjer som kjent både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten gis det rehabiliteringstilbud i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger. Videre gis det rehabiliteringstilbud i poliklinikker og ved rehabiliteringsteam. Lærings- og mestringssentrene yter verdifulle tilbud i rehabiliteringssammenheng. Viktige tilbud gis også i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Det er behov for mange forskjellige tilbud. Derfor er både tilbud i sykehus og tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner viktig for at regionen skal ha et godt og helhetlig tilbud.

Ved overføring av bestilleransvar og finansieringsansvar til de regionale helseforetakene har de regionale helseforetakene mulighet for å se hele rehabiliteringsområdet samlet, slik at alle pasientgrupper blir tatt hensyn til, og slik at pasientene kan oppleve en helhetlig behandlingskjede.

Helse Øst RHF har i tillegg til overførte midler til dette området også lagt inn noen midler fra egen ramme. Helse Øst RHF har i 2007 inngått avtale med en rekke institusjoner. Antall plasser som Helse Øst RHF har inngått avtale om har økt med 21 plasser i forhold til 2006. I tillegg kommer dagplasser. I 2007 har Helse Øst RHF inngått avtale med Godthaab Rehabiliteringssenter og Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringssenter i Bærum. Disse to institusjonene oppnådde ikke avtale i 2006. Dette innebærer en økning av plasser i Akershus og en reduksjon i Hedmark og Oppland i forhold til 2006.

Institusjonene tilbyr tjenester innen ulike fagområder. Noen institusjoner har dagtilbud, andre legger opp til stor grad av gruppetilbud. I avtaleprosessen har Helse Øst RHF i tillegg til pris, lagt vekt på kvalitet og faglig innhold. Med de midler som er bevilget til dette formålet, inkludert de midler som de regionale helseforetakene har lagt inn fra egen ramme, har økningen vært på vel 14 pst. fra 2005 til 2007.

Tilbudet i de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene forutsettes tilpasset den enkeltes behov. Dette kan innebære at noen pasienter får kortere opphold enn det som var vanlig tidligere, andre får kanskje lengre opphold. Oppholdenes lengde vil kunne påvirke behovet for antall plasser. Det er ikke bare antall plasser som er viktig når rehabiliteringstilbudet skal utvikles, men innholdet i tjenesten, at tjenesten er del av en helhet, og at det er samarbeid mellom ulike aktører.

For 2007 er det også bevilget 604 mill. kr til helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte. En vesentlig del av disse midlene er overført til de regionale helseforetakene som skal bruke pengene til tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake til arbeid.

Samlet sett vil tilbudene i sykehusene, avtalene med de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene, der kvalitet og faglig innhold er vektlagt, og bevilgningen for å få sykmeldte raskere tilbake til arbeid innebære et styrket tilbud til pasientene.

For å styrke rehabiliteringsfeltet ytterligere og sikre at vi bruker ressursene på en god måte, vil Regjeringen legge fram en strategi for rehabilitering. Gjennom denne strategien vil det bli satt et tydelig fokus på rehabilitering og de mange utfordringer en står overfor.