Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:908 (2006-2007)
Innlevert: 17.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): OED har til behandling ei klagesak knytt til bygging av ny 420 kV kraftlinje frå Skåreheia i Birkenes kommune til Holen i Bykle kommune. Eg er kjend med at Statnett har hatt linjeutbygginga ute på anbod før det er gitt konsesjon på prosjektet. Dette opplyser m.a. Setesdølen 13.04.07. Den lokale "Aksjon for miljøtilpassa kraftlinje i Setesdal" hevder òg at det byggast vegar og er starta hogging av tømmer.
Kva meiner statsråden om Statnett sitt arbeid?

Begrunnelse

Stortinget har i St.meld. nr. 21 (2004-2005) lagt sterke miljøføringar på Setesdal Vesthei/Ryfylkeheiene for å ivareta villreinens leveområdar. Heiområda er beite- og kalvingsplass for villreinen. Stammen har gått kraftig tilbake dei seinare åra hovudsakeleg på grunn av kraft- og vegutbygging. Ei kraftlinje med dei dimensjonane Statnett har planer om, vil kunne bli ein endå større barriere for villreinen og også skade anna vilt.
Det er med andre ord eit svært sårbart område Statnett tenker å bygge kraftlinja på. Derfor er det viktig at handsaminga av saka blir gjort på ein god måte.
Fylkestinget har gått mot at konsesjon blir gitt for føring av kraftlinja. Dei råda Regjeringa til å velje andre alternativ. Men Statnett har så langt av økonomiske grunner ikkje gått med på å legge kabelen i jord, eller i isterande tunnel.
I eit så stort prosjekt som det er snakk om her, med så store investeringar, vil det etter forholda vere ein liten kostnad å legge kabelen under jorda.
Eit slikt vedtak må nemleg ikkje bare legge økonomiske omsyn til grunn. Statsråden må sjå til ei skikkeleg behandling, som sikrar at miljøomsyna blir ivaretatt.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Utbygging av kabelforbindelsen mellom Norge og Nederland nødvendiggjør nettforsterkninger. Statnett og NVE har vurdert Skåreheia - Holen som det samfunnsøkonomisk mest lønnsomme av flere alternativer for forsterkninger i det innenlandske nettet.

Jeg opptatt av å gjennomføre en forsvarlig og grundig saksbehandling i en så konfliktfylt klagesak. I hele 2006 ble det foretatt omfattende høringer, innstillinger fra NVE ble innhentet, i tillegg til at det ble avholdt møter og befaringer. Klagesaken er under sluttbehandling i departementet uten at jeg nå kan si når en endelig avgjørelse kan foreligge.

Statnett har opplyst at det i samarbeid med aktuelle grunneiere er planlagt og stukket landbruksveger som også midlertidig kan benyttes som anleggsveger ved eventuell senere bygging av den omsøkte kraftledningen. Statnett hevder at alle veganleggene er godkjent av lokale myndigheter i henhold til gjeldende regler for landbruksveger og i samsvar med plan- og bygningsloven.

Når det gjelder hogst av tømmer har Statnett opplyst at en del grunneiere i Froland og Åmli kommuner hadde planlagt ordinær hogst og uttak av tømmer nær opp til den planlagte ledningstraseen. Statnett har inngått avtale om rotkjøp og utvidet tømmerhogst. Og det er etter avtale med enkelte grunneiere foretatt hogst og rydding i skog som må være fjernet dersom det omsøkt anlegget skal realiseres. Statnett har påpekt at all aktivitet i forbindelse med hogst, rydding og vegbygging utføres i nært samarbeid med berørte grunneiere.

Statnett har begynt arbeidet med anskaffelser av materiell, og forbereder en intensjonsavtale for en mulig byggestart. Statnett har opplyst at materiellbestillingen kan kanselleres, eventuelt brukes andre steder dersom det ikke gis konsesjon. Avtale med entreprenør vil ifølge Statnett eventuelt først bli inngått når konsesjonssaken er avgjort.

Jeg mener det er viktig at Statnett planlegger fremdriften for tiltak som er helt avgjørende for forsyningssikkerheten. Hvilke konkrete forberedelser som skal gjøres, er noe foretaket selv må vurdere for egen regning og risiko. Jeg forutsetter at tiltakene bygger på avtale med berørte grunneiere, og er godkjent av lokale myndigheter.