Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:909 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av justisminister Knut Storberget

Hanne Dyveke Søttar (FrP)

Spørsmål

Hanne Dyveke Søttar (FrP): I 2000 ble det planlagt ny forsterket mur og nytt sentralbygg med bedre besøksfasiliteter ved Trondheim fengsel. Sentralen ble ikke bygget, men den nye muren sto ferdig i 2001. Resultatet er et sentralbygg som ikke oppfyller kravene verken når det gjelder sikkerhet eller anbefalingene i straffegjennomføringsloven når det gjelder barns besøk i fengsel. Fengselet har fått pålegg om å utbedre eller bygge ny sentral av Arbeidstilsynet, senest i fjor.
Når kan man forvente at prosjektet blir gjenopptatt og sikker sentral står ferdig?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Ringmuren i Trondheim fengsel var i svært dårlig forfatning, og en ny mur med sluse ble satt opp i 2001. I tilknytning til dette arbeidet ble det også vurdert å bygge om sentralvakten ved fengselet, men dette arbeidet ble ikke prioritert den gangen. Arbeidstilsynet har gitt flere pålegg vedrørende arbeidsforholdene i sentralvakten. Disse påleggene er i ferd med å bli utbedret slik at arbeidssituasjonen for de ansatte i sentralvakten blir forbedret. Når disse påleggene er utbedret, vil sentralvakten være arbeidsmiljømessig og sikkerhetsmessig forsvarlig.

Besøksavdelingen i Trondheim fengsel har tilsvarende forhold med flere små besøksrom som i mange andre fengsler. Avdelingen er pusset opp og det er kjøpt inn leker for å legge forholdene bedre til rette for besøk av barn.

En ny vaktsentral og bedre besøksforhold ved fengselet vurderes i tilknytning til den ordinære budsjettprosessen, men det foreligger ingen planer i dag om å bygge ny sentralvakt eller besøksavdeling ved Trondheim fengsel.