Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:911 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 26.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden sette i gang for å beskytte og gi minoritetskvinner som offentlig står frem og kjemper for sin ytringsfrihet og grunnleggende menneskerettigheter, en trygg hverdag?

Begrunnelse

For å sikre ytringsfriheten i det norske samfunnet må ethvert enkeltindivid i samfunnet ha rett til å ytre seg og si sin mening i offentligheten uten frykt for å bli straffet for det i form av vold, voldtekt eller trusler. I mange tilfeller har det vist seg at minoritetskvinner i denne sammenheng er en meget sårbar gruppe. De tvinges ofte til taushet av sine egne, men også fordi det norske samfunnet i dag ikke er i stand til å gi dem den beskyttelsen de har behov for. Kampen mot urettferdighet og undertrykking krever ikke bare en innsats fra minoritetskvinnene, men fra hele det norske samfunnet.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Innledningsvis vil jeg vise til svar fra justisministeren på det samme spørsmålet. Politiet har ansvar for å beskytte alle som utsettes for vold, overgrep eller trusler.

I Soria Moria-erklæringen står det at Regjeringen vil arbeide for et tolerant, flerkulturelt samfunn, og mot rasisme. Alle skal ha de samme rettigheter, plikter og muligheter uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn, religion, seksuell orientering eller funksjonsdyktighet. I et slikt perspektiv vil jeg presisere betydningen av Regjeringens arbeid med inkludering og integrering av innvandrerbefolkningen. Det er viktig å ta vare på den enkeltes grunnleggende rettigheter, inkludert retten til å være annerledes enn flertallet, og til fritt å velge levemåte. Men dette skal ikke gå på bekostning av respekt for norsk lov og grunnleggende menneskerettigheter, inkludert retten til fritt å ytre sine meninger.

Et inkluderende samfunn forutsetter likestilling mellom kjønnene. Regjeringen vil motarbeide diskriminering, fordommer og rasisme for å gi alle det beste grunnlaget for å delta i samfunnet. Samtidig skal vi tydelig formidle at det forutsettes at alle innbyggerne plikter å delta aktivt og å slutte opp om lover og samfunnets demokratiske grunnverdier.

Undertrykkelse og overgrep kan ikke forsvares i religionens, kulturens eller tradisjonens navn. Det kan ikke aksepteres at kvinner og barn skades, undertrykkes, diskrimineres eller får begrensede muligheter til å gjøre egne valg. Lovgivningen i Norge er entydig når det gjelder den enkeltes rett til å gi uttrykk for sine meninger og til trygt å kunne ferdes ute.

Unge minoritetskvinner som er aktører i den offentlige debatten, representerer på mange måter det vi ønsker å oppnå med integrerings- og inkluderingspolitikken; aktiv deltagelse og meningsutveksling i det offentlige rom. Det er gjennom å skape arenaer for meningsutveksling og gjennom toleranse og respekt for andres meninger vi kan skape et samfunn der det er plass for alle. Det er derfor det er så viktig at alle i samfunnet støtter opp under og forsvarer andres rett til å ha tro eller synspunkter som vi er uenige i.