Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:914 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 18.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Med et økende fokus på miljøproblematikken er det stadig flere forbrukere som selv ønsker å gjøre tiltak, blant annet for å redusere utslipp. Mange dieselbileiere har for eksempel mulighet til å installere et partikkelfilter, og dermed redusere egne utslipp betraktelig. Problemet er at en slik investering koster mye penger, og det vil hindre mange i å gjennomføre slike tiltak.
Hva vil miljøvernministeren gjøre for å legge til rette for miljøvennlig forbrukeratferd?

Begrunnelse

I Dagbladet 17. april kan man over flere sider lese at folk "krever fordeler for å velge miljøvennlig". Svært mange er interessert i og villige til å redusere egne utslipp, men når dette innebærer en høy kostnad, medfører dette at mange avstår fra, eller rett og slett ikke har råd til, å ta investeringen. Et godt eksempel er partikkelfilter i dieselbiler, som med montering og mva. kan komme til å ligge på en pris opp mot 8-10 000 kr. Ved for eksempel en merverdiavgiftsreduksjon på miljøinvesteringer av denne typen, vil man legge til rette for at den enkelte kan ta miljøansvar.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Regjeringen legger vekt på å få økt bruk av biodrivstoff og å motivere til valg av lavutslippsbiler. Regjeringen har blant annet satt i gang et større arbeid med å legge om bilavgiftene i en mer miljøvennlig retning. Som et første skritt på veien er det vedtatt enkelte endringer i budsjettet for 2007 på dette området. CO2-utslipp teller nå direkte med i grunnlaget for engangsavgiften, og det er gitt fritak for CO2-avgift og enkelte andre særavgifter for forskjellige typer biodrivstoff.

Regjeringen er klar over at lokale utslipp til luft (partikler, NOx osv.) er høyere for dieselbiler enn for bensinbiler. Vi varslet derfor i statsbudsjettet for 2007 at det vil bli foreslått miljødifferensiering av årsavgiften fra 2008, der blant annet NOx- og partikkelutslipp inngår i grunnlaget.

Jeg viser også til den kommende stortingsmeldingen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, som vil bli lagt frem for Stortinget denne våren.