Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:922 (2006-2007)
Innlevert: 18.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens havarikommisjon for transport vil fra 1. juli 2008 ha ansvar for å undersøke ulykker og hendelser innen alle transportsektorer, og har pr. i dag ansvar også for vegtransport. Vedrørende ulykker foreligger det egne forskrifter om undersøkelser og om varsling, mens det for hendelser ikke synes å være klargjørende retningslinjer.
Vil statsråden sørge for at retningslinjene for melding av hendelser til Havarikommisjonen klargjøres for å sikre at Havarikommisjonens kompetanse brukes ved alvorlige hendelser?

Begrunnelse

Etter raset i Hanekleivtunnelen ble det av Samferdselsdepartementet oppnevnt egen granskingskommisjon.
Den stående Havarikommisjon for transport har ifølge sitt mandat at den skal "undersøke ulykker og hendelser innenfor bl.a. vegsektoren". Det heter videre at "formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av transportulykker".
Det foreligger detaljert forskrifter om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker. Hovedfokus i forskriftene er knyttet til "alvorlig trafikkulykke" definert som " ulykke i forbindelse med vegtrafikk som medfører at noen blir drept eller hardt skadet." Det åpnes likevel for rapporteringsplikt ved "alvorlig trafikkuhell" definert som "uhell i forbindelse med vegtrafikk der det har vært fare for alvorlig trafikkulykke eller er gjort betydelig skade på materiell, eiendom eller miljø."
Innenfor gjeldende forskrift mener jeg det er grunnlag for at Statens havarikommisjon for transport hadde foretatt undersøkelser av denne hendelsen.
Det synes likevel å være et klart behov for å klargjøre at gjeldende forskrifter også gjelder undersøkelser ved større hendelser (uten personskade) som havarikommisjonen bør undersøke fordi klarlegging av hendelse og årsaksfaktorer kan bidra til å forbedre trafikksikkerheten.
Jeg håper derfor statsråden vil treffe nødvendige tiltak som gjør at forskrifter knyttet til Havarikommisjonens virksomhet gjør det klart at viktige hendelser skal rapporteres til SHT og undersøkes av SHT.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Ut fra spørsmålet som er stilt, og særlig det som framkommer i begrunnelsen for dette, er det nødvendig å si litt om bakgrunnen for og innholdet i det lov- og forskriftsverk som regulerer Statens havarikommisjon for transport (SHT) sitt arbeid innenfor vegsektoren.

Da mandatet for den tidligere Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane ble utvidet til å omfatte vegsektoren, ble det forutsatt at kommisjonens arbeid innenfor vegsektoren skulle omfatte undersøkelser av visse kategorier ulykker der kjøretøy på en eller annen måte var involvert. Denne forutsetningen er da også kommet til uttrykk i det lov- og forskriftsverk som regulerer SHTs arbeid.

SHTs arbeid med ulykker innenfor vegsektoren er hjemlet i vegtrafikkloven kapittel VII. Selve lovteksten inneholder kun overordnede bestemmelser, og hjemler utfyllende bestemmelser i forskrift, jf. forskrift 30. juni 2005 nr. 793 om offentlige undersøkelser og om varsling av trafikkulykker mv.

De sentrale varslingsbestemmelsene framgår av forskriften § 4 første ledd, bokstav a) til c). Politiet og Statens vegvesen skal straks varsle SHT om alvorlige trafikkulykker som enten har funnet sted i en tunnel, involverer buss eller kjøretøy med totalvekt over 7,5 tonn, eller involverer kjøretøy som transporterer farlig gods. Alvorlig trafikkulykke er definert som "ulykke i forbindelse med vegtrafikk som medfører at noen blir drept eller hardt skadd".

Det skal i tillegg varsles om visse andre alvorlige trafikkulykker og/eller alvorlige trafikkuhell som omfattes av nærmere spesifiserte kriterier fastsatt av SHT og hvor kommisjonen skriftlig har bedt om varsling, og alvorlige trafikkulykker og/eller alvorlige trafikkuhell som politiet og vegvesenet etter en samlet vurdering mener SHT kan ha interesse av å undersøke. Alvorlig trafikkuhell er definert som "uhell i forbindelse med vegtrafikk der det har vært fare for alvorlig trafikkulykke eller er gjort betydelig skade på materiell, eiendom eller miljø."

På grunn av det høye antallet ulykker innen vegsektoren sett i forhold til luftfarts- og jernbanesektoren, er "terskelen" for å varsle SHT satt relativt høyt, slik at varslingsplikten i utgangspunktet omfatter de mest alvorlige ulykkene. Kommisjonen avgjør selv hvilke av de innvarslede ulykkene det skal gjennomføres undersøkelser av, samt hvilke omfang disse undersøkelsene skal ha.

Ut fra det som er sagt over, er ikke raset i Hanekleivtunnelen et forhold som er omfattet av de varslingsreglene som oppstilles i gjeldende forskrift, og dermed heller ikke et forhold SHT skal foreta undersøkelser av.

Jeg har forståelse for at det nå stilles spørsmål ved om ikke hendelser av den art som inntraff i Hanekleivtunnelen burde være varslingspliktige overfor SHT. Hvorvidt det er hensiktsmessig å utvide varslingsplikten overfor SHT til også å omfatte ulike typer hendelser knyttet til tunneler og/eller andre hendelser med infrastruktur, uavhengig av om slike involverer kjøretøy, er et komplekst spørsmål. Hensynet til tilgjengelige ressurser hos SHT er her ett av mange forhold som må tas i betraktning. Før jeg tar stilling til om gjeldende varslingsregler bør endres på dette punktet, ønsker jeg derfor å få utredet dette nærmere.