Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:926 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 30.04.2007 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I Norge er totalforsvarskonseptet er brukt begrep. I det ligger det at både den sivile og den militære delen av samfunnet skal bistå hverandre ved behov og slik sikre samfunnets interesser. For å skape forståelse for dette finnes et totalforsvarskurs i regi av forsvars- og justissektoren.
Er justisministeren enig i at det er viktig at dagens totalforsvarskurs opprettholdes, slik at man opprettholder og forsterker dagens forståelse av totalforsvarskonseptet og hva som ligger i begrepet?

Begrunnelse

Da Stortinget behandlet den såkalte "Sårbarhetsmeldingen" tidlig i forrige stortingsperiode, var et av temaene bruken av begrepet totalforsvar. Denne meldingen ble behandlet av et utvalg av representanter fra forsvarskomiteen og justiskomiteen. Begrunnelsen for dette var bl.a. at begge disse departementene var sterkt berørt og har et særlig ansvar for totalforsvaret. For å vise til hva dette betyr og formidle informasjon om begrepet tilbys det hver høst et kurs på 6 uker hvor det tas inn personer fra Forsvaret og det sivile samfunn, inklusive stortingsrepresentanter. Jeg går ut fra at det skyldes at det er viktig å nå også den sistnevnte målgruppen, da denne sitter sentralt i forhold til utvikling av den styrende politikken. De som har deltatt på slike kurs, tilkjennegir at det gir vesentlig innsyn og forståelse for det norske totalforsvarskonseptet. Det hevdes også at dette kurset er noe helt annet enn det korte kurset som tilbys i januar og som har et helt annet innhold. Av hensyn til å ivareta ulike samfunnsområder og behov håper og tror jeg at justisministeren støtter opp om å opprettholde dagens totalforsvarskurs.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Justisministeren har overført saken til meg, siden spørsmålet gjelder Totalforsvarskurset ved Forsvarets høgskole.

Stortinget har, som kjent, sluttet seg til en utvidelse og modernisering av totalforsvarskonseptet, jf. Innst. S. nr. 234 (2003-2004) til St.prp. nr. 42 (2003-2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008 og Innst. S. nr. 49 (2004-2005) til St.meld. nr. 39 (2003-2004) Samfunnssikkerhet og sivilt-militært samarbeid.

Det moderne totalforsvarskonseptet omfatter gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn i hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig. Da totalforsvarskonseptet ble utviklet i tiden etter den annen verdenskrig, omfattet konseptet primært sivil støtte til Forsvaret i krise og krig. Forsvaret har alltid bidratt med støtte til det sivile samfunn, men dette vektlegges nå sterkere som en integrert del av totalforsvarskonseptet. Det er nytt at konseptet gjelder for hele krisespekteret fra fred via sikkerhetspolitisk krise til krig, og ikke bare for krisesituasjoner hvor det foreligger grunnlag for bruk av beredskapslovgivningen.

Forsvarets høgskole, som i dag er en del av Forsvarets skolesenter, ble i sin tid etablert i lys av totalforsvarskonseptet. Høgskolen, som baserer seg på en sammensetning av kursdeltakere med ca. halvparten hver av militære og sivile, bygger fortsatt en vesentlig del av sitt undervisningsopplegg på totalforsvarskonseptets grunn.

Totalforsvarskurset er blitt arrangert av Forsvarets høgskole i en årrekke som en sentral del av høgskolens kurstilbud. Forsvarets høgskole må likevel, som andre utdanningsinstitusjoner, hele tiden videreutvikle sitt undervisningstilbud, både når det gjelder form og innhold. Når det gjelder Totalforsvarskurset, foreligger det ingen planer om å foreta endringer, slik at for eksempel stortingsrepresentanter vil ha vansker med å melde seg på. Tvert om er jeg kjent med at Forsvarets høgskole legger vekt på å få med stortingsrepresentanter som deltakere på disse kursene.

For øvrig merker jeg meg med tilfredshet at representanten, gjennom sin begrunnelse for spørsmålet, gjengir positive tilbakemeldinger fra tidligere kursdeltakere på Totalforsvarskurset. Dette samsvarer også med mitt inntrykk.