Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:929 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 26.04.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Ifølge Troms Folkeblad 14. april så får ikke Polar Zoo dispensasjon til å opprette snøskuterløype til svenskegrensen. Årsaken til dette er at det i dag ikke er hjemler i lovverket til å gi tillatelse eller dispensasjon til omsøkte formål. For Polar Zoo vil en slik løype som er av næringsmessig karakter bety mye for bedriften og være et godt tilbud for motorisert friluftsliv.
Vil statsråden ta initiativ til å endre regelverket, slik at snøskuterløyper av næringsmessig karakter kan få dispensasjon/tillatelse?

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Som kjent arbeider Direktoratet for naturforvaltning med en revisjon av motorferdselregelverket, og etter planen skal et forslag med eventuelle endringer i eksisterende lov/forskrift på høring i løpet av våren. Direktoratet vil, når høringen er avsluttet, sammenfatte høringsuttalelsene og skal komme med en tilråding til departementet høsten 2007. Når høringen er gjennomført og direktoratets endelige tilråding foreligger, vil departementet ta stilling til eventuelle endringer i motorferdselregelverket.

Jeg finner det ikke hensiktsmessig å forskuttere resultatet av direktoratets arbeid slik representanten legger opp til i sitt spørsmål.