Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:930 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 19.04.2007
Besvart: 24.04.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): I et oppslag i NRK Kveldsnytt den 18. april kommer det frem at en person fra Molde som pleier sin døende kreftsyke kone jevnlig må sykemeldes for å kunne gjøre dette.
Vil statsråden ta initiativ til å legge om regelverket slik at en automatisk skal kunne være hjemme og pleie pårørende i slike situasjoner, uten å måtte gå til lege jevnlig og få sykemelding?

Begrunnelse

I et oppslag i NRK Kveldsnytt den 18. april kommer det frem at en langtransportsjåfør frå Molde må sykemelde seg for å kunne være hjemme og passe sin døende kone. Det sier seg selv at en person ikke kan være borte 5 -6 dager i uken når den nærmeste er i ferd med å gå bort. Når en i tillegg har barn som trenger ettersyn og trøst, må en finne praktiske løsninger som gjør at en på en verdig måte kan pleie sine nærmeste.
Jeg ser det derfor som nødvendig å få på plass et regelverk som fanger opp slike situasjoner.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Alvorlig sykdom hos nære pårørende familiemedlemmer rammer hardt. Når en ektefelle blir syk, kan det bli vanskelig eller umulig for den andre ektefellen å ivareta jobb og ivareta omsorgen for eventuelle barn. Folketrygden gir rett til pleiepenger i en slik omsorgssituasjonen. Det kan tilstås pleiepenger i opptil 20 dager til den som i hjemmet pleier en nær pårørende i livets sluttfase. Pleiepenger beregnes som sykepenger. Omsorgspersonen har rett til permisjon fra sitt vanlige arbeid i samme periode.

Det er imidlertid på det rene at stønadsperioden kan være for kort i forhold til den sykes behov for omsorg og den andre ektefellens ønske om å kunne være sammen med og hjelpe den syke. I en slik situasjon kan også den pårørende selv bli sykmeldt, uten at dette nødvendigvis er en omgåelse av reglene. For mange vil likevel sykmelding føles unaturlig fordi hovedårsaken til fraværet ligger i andres sykdom. Det er grunn til å nevne at kommunen også har et ansvar for å tilby tjenester i denne typen situasjoner. Omsorgslønn er hjemlet i sosialtjenesteloven og forvaltes av kommunene. Omsorgslønn kan tilstås personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, og kommunen vil da vurdere behovet for omsorgslønn i forhold til andre aktuelle hjelpetiltak. Det er opp til kommunen å fastslå størrelsen på omsorgslønnen.

Det er nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal vurdere strategier og tiltak for å kunne kombinere yrkesdeltaking med omsorg for pleie- og omsorgstrengende nære pårørende. Arbeidsgruppen ser på behovet for endringer i arbeidsmiljøloven i forhold til muligheten til permisjon fra sitt vanlige arbeid. Videre vurderes behovet for økonomisk kompensasjon i omsorgsperioden, herunder behovet for bedre rettigheter når en ektefelle blir alvorlig syk. Arbeidsgruppen skal legge frem sin rapport innen 1. juli i år.

Jeg vil i lys av arbeidsgruppens vurderinger og forslag komme tilbake til Stortinget med en vurdering av saksområdet.