Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:944 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 30.04.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): Regjeringen har gitt fiskebåter mellom 15 og 20 meter en gebyrøkning på hele 243 pst. fra i fjor til i år. Mye kan tyde på at fiskebåteierne ikke har blitt informert om gebyrøkningen og at fiskernes organisasjon ikke har blitt kontaktet om denne dramatiske gebyrøkningen. En slik gebyrøkning vil ramme fiskebåteierne hardt økonomisk.
Hva vil statsråden gjøre for å reversere denne meget kraftige og urimelige gebyrøkningen?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra fiskeri- og kystministeren.

I St.meld. nr. 31 (2003-2004) (Skipsfartsmeldingen) ble det orientert om en gjennomgang av gebyrene for skip i NIS og NOR med sikte på bedre kostnadsorientering. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for budsjetterminen 2005 ble det beskrevet en ny ordning med et generelt gebyr som er uavhengig av om tilsynet blir utført av direktoratet selv eller om dette blir gjort av klasseselskap med delegert myndighet. I tillegg kommer et tilsynsgebyr, som gjelder skip hvor kontrollarbeidet ikke er delegert til andre og som skal gi en rimelig dekning av direktoratets utgifter til dette arbeidet. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) varsles den konkrete omleggingen.

Sjøfartsdirektoratet har fra 1. januar 2007 gjennomført en slik omlegging av gebyrsystemet. Omleggingen gir totalt sett ingen økning av gebyrinntekten, men en omfordeling mellom grupper.

Formålet med omleggingen er at gebyrene skal avspeile bedre hva ulike grupper av skip pådrar av arbeid og utgifter for direktoratet. De tidligere gruppene av skip er slått sammen i større grupper, og de minste skipene i de nye gruppene får da økte gebyr. Disse skipene hadde tidligere meget lave gebyrer, og en stor prosentvis økning gir fortsatt relativt lave beløp.

Eksempelvis var årsgebyret i 2006 3 790 kr for et uklassifisert fiske- og fangsfartøy over 15 meter og under 50 BT, med fartsområde bankfiske eller mindre fart. I 2007 er årsgebyret for dette fartøyet 13 000 kr. Skip mellom 100 BT og 500 BT betaler i 2007 26 000 kr, mens fiskefartøy i denne gruppen tidligere betalte mellom 19 795 kr og 35 771 kr, avhengig av størrelse og fartsområde.

Forslaget til en omlegging av årsgebyret ble sendt på høring i 2006 med sikte på innføring fra 1. januar 2007. Departementet ser det uheldige i at Norges Fiskarlag ikke var blant høringsinstansene i første høringsrunde. Da dette ble oppdaget, ble høringsbrevet oversendt med en frist på seks uker til å uttale seg. Nærings- og handelsdepartementet mottok ikke substansielle innvendinger. Sjøfartsdirektoratet har gitt utsatt betalingsfrist til 3. mai 2007 for årsgebyret for 2007.

Arbeidet mot en kostnadsorientering av gebyrene vil fortsette. Sjøfartsdirektoratet vil etter hvert foreslå eventuelle endringer av tilsynsgebyret for de ulike grupper av skip slik at disse bedre avspeiler direktoratets utgifter.