Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:931 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 25.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Gjennom media er jeg kjent med statsrådens brev til Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune om at Bergen kommune skal bygge Bybanen ferdig og at fylkeskommunen skal ha ansvar for driften. Partene oppfordres av statsråden til å finne en smidig overgangsordning. Jeg viser til Riksrevisjonens rapport om effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtiltak - Oslopakke 2, der det er gitt klar kritikk også til Samferdselsdepartementet.
Hvordan vil statsråden holde Stortinget orientert om oppfølging av bygging og driftsoppstart av Bybanen i Bergen?

Begrunnelse

Bybane-prosjektet inngår som et av to hovedprosjekt i Bergensprogrammet (St.prp. nr. 75 (2005-2006), jf. Innst. S. nr. 94 (2005-2006)).
Det er viktig å minne om at Bergen kommune som er uten erfaring fra bygging og drift av skinnegående kollektivtrafikk fikk byggherreansvar/driftsansvar da Bergensprogrammet ble vedtatt av Stortinget. Det er avslutningen av forvaltningsforsøket i Hordaland, der ansvar for kollektivtrafikken føres tilbake til Hordaland Fylkeskommune fra Bergen kommune, som nå skaper utfordringer.
Det er også grunn til å minne om at en viktig del av Bybaneprosjektet, etablering av et matebuss-system, ikke var ferdig utredet da Stortinget fattet sitt vedtak om Bergensprogrammet.
Endelig er det grunn til å minne om Riksrevisjonens rapport om forvaltningsrevisjon av Oslopakke 2, Dokument nr. 3:8 (2005-2006), som særlig tok for seg effektivitet i offentlige tiltak til kollektivtrafikk. De to fylkene som omfattes av Oslopakkene, fikk betydelig kritikk av Riksrevisjonen, gjentatt av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité for at arbeidet var preget av motstridende interesser og mangel på forpliktende samarbeid.
Også Samferdselsdepartementet fikk kritikk. "Det er i undersøkelsen stilt spørsmål om departementet i dette tilfellet har ivaretatt sitt ansvar for å sikre at planleggingen av større prosjekter som helt eller delvis er finansiert ved statlige midler, holder en tilfredsstillende kvalitet."
Slik situasjonen i forhold til Bybaneprosjektet i Bergensprogrammet nå fremstår, er det fare for at det samme kan skje som Riksrevisjonen og Stortinget tidligere sterkt har kritisert i forbindelse med kollektivtiltak i Oslopakke 2.
Det er derfor viktig at Samferdselsdepartementet griper sterkere inn i styringen av Bybaneprosjektet i Bergen. Det synes etter mitt syn nødvendig med en fullstendig reorganisering av prosjektet, som samtidig gir mulighet for at Jernbaneverket kan bli en aktiv part i prosjektet. En slik deltakelse vil på en god måte kunne følge opp målsettingene i Nasjonal transportplan om modale løsninger. Et fellesprosjekt basert på buss og bane i Bergensområdet vil kunne gi et mer effektivt transportsystem og en mer miljøvennlig bytransport.
På denne bakgrunn oppfordrer jeg statsråden om å gi Stortinget en grundig tilbakemelding om fremdriften av Bybaneprosjektet i Bergensprogrammet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I St.prp. nr. 75 (2004-2005) Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet er det lagt til grunn at det er Bergen kommune som er byggherre for Bybanen, og Stortinget har lagt dette til grunn for sitt vedtak om tilslutning til Bergensprogrammet.

Et godt samarbeid mellom Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er en viktig forutsetning for et godt fungerende transporttilbud til kollektivreisende i Bergen og omegn. Jeg har derfor oppfordret partene til å finne en smidig overgangsordning når det gjelder driftsansvaret for Bybanen. Fylkeskommunen har i brev av 9. mars 2007 til Bergen kommune gitt uttrykk for at fylkeskommunen er klar over Bergens særlige utfordringer, og ser det som ønskelig med et organisert samarbeid med Bergen kommune om prioriteringer og tiltak i Bergen. Jeg har bedt partene om å bli jevnlig informert om samarbeidet, og vil derfor følge denne saken nøye i tiden framover. Stortinget vil selvsagt også holdes orientert om saken. I første omgang er det naturlig å gi en nærmere orientering i Samferdselsdepartementets budsjettproposisjon for 2008.