Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:934 (2006-2007)
Innlevert: 19.04.2007
Sendt: 20.04.2007
Besvart: 27.04.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): I Nationen 19. april 2007, så er landbruks- og matministeren referert fra Stortingets spørretime der statsråden skal ha sagt "I spørsmålet om eiendomsskatten kom landbruket slik ut at man tar hensyn til særegenhetene".
Betyr det at bøndene er kompensert for mulige utgifter i forbindelse med innføring av ny eiendomsskatt på landbrukseiendommer, eller vil en innføring av eiendomsskatt på den type eiendom føre til en forverring av driftsresultatet for den enkelte bonde?

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Fra og med skatteåret 2007 er virkeområdet for eiendomsskatt til kommunene utvidet. Det er samtidig innført et obligatorisk skattefritak for eiendom som blir drevet som jordbruk eller skogbruk.

Innledningsvis vil jeg understreke at det er frivillig om kommunen velger å skrive ut eiendomsskatt, og det er frivillig om kommunen velger å skrive ut eiendomsskatt i et større område enn tidligere. Kommunen kan velge å skrive ut eiendomsskatt i bymessige strøk eller på verk og bruk, eller på begge disse kategoriene. Dette tilsvarer de mulighetene som eksisterte med det gamle regelverket. Kommunen kan med de nye reglene også velge å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen. Dette vil gi et utvidet skattegrunnlag og redusere problemer med å definere hvilke områder som er helt eller delvis utbygd på byvis.

Fritak for eiendom drevet som jordbruk eller skogbruk var tidligere frivillig. Det vil si at kommunene tidligere kunne velge om de skulle frita slik eiendom. Nå har denne regjeringen gjort fritaket obligatorisk, og det medfører at eiendomsskatt på driftsdelen på landbrukseiendommer faller bort.

Den delen av landbrukseiendommene som ikke er direkte knyttet til jordbruks- og skogbruksdrift, vil bli beskattet dersom kommunen skriver ut eiendomsskatt i det området der eiendommen ligger. Dersom dette er et område der det ikke tidligere var eiendomsskatt, vil endringen isolert sett bidra til å øke skatten for det aktuelle landbruksforetaket. Endringen vil ikke påvirke driftsresultatet, men vil isolert sett bidra til å redusere den disponible inntekten etter skatt. Samtidig vil jeg peke på at Regjeringen har gjennomført andre tiltak som innebærer redusert skatt i landbruket, herunder en betydelig utvidelse av ordningen med jordbruksfradrag.

Sitatet som er gjengitt i spørsmålet er knyttet til hvordan en skal fastsette eiendomsskattetaksten for den delen av landbrukseiendom som ikke er direkte knyttet til driften. Som det framgår av Ot.prp. nr 77 (2005-2006) må en ved fastsettelse av taksten ta hensyn til de restriksjonene som gjelder ved omsetning av landbrukseiendom, herunder delingsforbud og konsesjonsplikt. Dette skal innebære en redusert takst sammenliknet med en omsetningsverdi der en ikke tar slike hensyn.