Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:939 (2006-2007)
Innlevert: 20.04.2007
Sendt: 23.04.2007
Besvart: 30.04.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I St.meld. nr. 16 foreslår statsråd Djupedal å utvide timetallet fra 21 til 28 uketimer i grunnskolen som et sentralt virkemiddel for sosial utjevning. Høyre foreslo en ekstra uketime i matematikk i sitt alternative statsbudsjett for 2007. Dette ble nedstemt av regjeringspartiene.
Hvorfor ville ikke statsråden støtte dette forslaget når han nå ser økt timetall som et helt sentralt virkemiddel for sosial utjevning?

Begrunnelse

Regjeringen Bondevik II utvidet timetallet med 12 timer i forrige regjeringsperiode, og de skapte og prioriterte Kunnskapsløftet som er en historisk satsing på lærernes kompetanse. Det fulgte ressurser med og ord ble omsatt til handling.
Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt omtalte forrige regjerings kraftige økte satsing på skole som "spareskolen" på Arbeiderpartiets landsmøte torsdag 19. april. Faktum er at det var en historisk satsing på kvalitet og kunnskap i skolen. I lys av dette og St.meld. nr. 16 sin klare understrekning av hvor viktig økt timetall er, må statsråden kunne forklare hvorfor man ikke ønsket å prioritere dette i fjor høst. Nå ses det plutselig på som et sentralt virkemiddel i forhold til en av skolens sentrale utfordringer. Statsråden kan da ikke ha blitt oppmerksom på timetallets betydning så brått at han ikke forsto viktigheten da Høyre foreslo det i fjorårets budsjett.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Regjeringen planlegger en utvidelse av skoledagen på barnetrinnet opp mot et gjennomsnitt på 28 uketimer. Dette er nødvendig for å styrke de grunnleggende ferdighetene og gi rom for tidlig støtte til alle elever. Dette vil også være et betydelig bidrag til å utjevne sosiale forskjeller. Timetallsutvidelsen må gjennomføres gradvis og vurderes i de årlige budsjettprosessene.

Matematikk er et sentralt fag for styrking av de grunnleggende ferdighetene, og vil derfor bli omfattet av en utvidelse. Jeg er likevel opptatt av å se en utvidelse av dette faget i sammenheng med andre sentrale fag, for eksempel norsk med vekt på lesing. De grunnleggende ferdighetene inngår i alle læreplanene for fag i Kunnskapsløftet. Denne sammenhengen er viktig for å bidra til mer og bedre læring for alle elever og dermed virke sosialt utjevnende.

På bakgrunn av dette kan jeg forsikre om at matematikk og grunnleggende regneferdigheter vil bli omfattet av den kommende timetallsutvidelsen.