Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:949 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 24.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tilbudet om videreutdanning innenfor nyfødtmedisin for sykepleiere videreføres?

Begrunnelse

I Innst. S. nr. 300 (2000-2001) om akuttmedisinsk beredskap uttalte Stortinget at tilbudet innenfor nyfødtmedisin måtte styrkes, og regjeringen ble bedt om å legge frem forslag til konkrete tiltak. Stortinget sluttet seg til Samarbeidsregjeringens forslag om å bevilge midler til et tilbud om videreutdanning for sykepleiere som arbeidet i nyfødt- og intensivavdelinger. Evalueringen viste at tilbudet førte til bedre rekruttering av kvalifisert personell og større stabilitet blant personalet ved avdelingene. Tilbudet ble videreført i 2005/2006 som et pilotprosjekt ved Lovisenberg diakonale høgskole. Det fremgår av Aftenposten 18. april 2007 at tilbudet ikke er videreført for 2007.
Det er avgjørende å videreføre tiltak som sikrer et godt tilbud innenfor nyfødtmedisinen. Den medisinsk-teknologiske utviklingen fører til at stadig flere og yngre premature barn kan reddes, og det er avgjørende at disse barna får en best mulig oppfølging. Behandlingen er både medisinsk og etisk krevende, og videreutdanningstilbudet til sykepleiere er derfor viktig i denne sammenheng.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Som representanten viser til, har den medisinske og teknologiske utviklingen bidratt til at grensene for hvilke sykdommer og tilstander det er mulig å behandle, stadig utvides. Helsetjenesten har i dag muligheter for å redde stadig flere og stadig yngre for tidlig fødte barn. Dette krever at helsepersonell som arbeider innenfor fagfeltet, har nødvendig kompetanse i nyfødtmedisin og i medisinsk etikk.

I akuttmeldingen (St.meld. nr. 43 (1999-2000) som ble lagt fram for Stortinget i 2000, ble det vist til at det var behov for å styrke helsepersonellets kompetanse i nyfødtmedisin. Som representanten viser til, ba Stortinget i forbindelse med behandlingen av meldingen om at regjeringen måtte legge frem konkrete forslag for å styrke fagfeltet. Det ble derfor fra 2001 igangsatt et kompetansehevingsprogram for sykepleiere som arbeidet med for tidlig fødte barn. I 2005 ledet dette arbeidet til etableringen av en ettårig videreutdanning i nyfødtsykepleie. Utdanningen startet opp studieåret 2005/2006 som et ettårig pilotprosjekt ved Lovisenberg diakonale høgskole. Prosjektet ble fullfinansiert med midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Lovisenberg diakonale høgskole har i etterkant av pilotprosjektet videreført tilbudet om videreutdanning i nyfødtsykepleie organisert som oppdragsfinansiert utdanning.

Høgskolene kan organisere videreutdanningene som ordinære rammefinansierte utdanninger eller som oppdragsfinansierte utdanninger. Videreutdanninger i anestesi-, barne-, intensiv-, operasjons- og kreftsykepleie er fra 2007 organisert som ordinære rammefinansierte utdanninger. Det ble overført 65 mill. kr fra de regionale helseforetakenes budsjetter til høgskolene til finansiering av utdanningene. Dette er videreutdanninger som representerer et permanent behov og hvor opptaksrammene har vært relativt stabile. Oppdragsfinansierte utdanninger innebærer at arbeidsgiver, i denne sammenheng helseforetakene, finansierer utdanningene. Dette gir helseforetakene innflytelse på opptakskravene, opptaksrammen og det faglige innholdet, slik at videreutdanningene i størst mulig grad tilpasses behovene i tjenestene. Helse- og omsorgsdepartementet vurderer i samarbeid med Kunnskapsdepartementet hvilke videreutdanninger som bør endres fra oppdragsfinansierte utdanninger til ordinære rammefinansierte utdanninger.

Helsetjeneste er kunnskapsvirksomhet, og helsepersonellets kompetanse er en sentral forutsetning for å kunne ivareta kravene til forsvarlighet og kvalitet. Jeg har i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene understreket deres ansvar for å planlegge og å sørge for videreutdanning av helsepersonellet for å møte nåværende og fremtidige behov. Jeg forutsetter at dette ivaretas, og at de regionale helseforetakene sørger for videreutdanning av helsepersonellet innenfor de fagfeltene det er behov for i helseregionen, også innen nyfødtmedisin.

Avslutningsvis vises til at også representant Anders Anundsen har stilt tilsvarende spørsmål til skriftlig besvarelse til kunnskapsminister Øystein Djupedal (spørsmål nr. 923, datert 18. april 2007). Jeg henviser også til kunnskapsministerens besvarelse.