Skriftlig spørsmål fra Peter Skovholt Gitmark (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:953 (2006-2007)
Innlevert: 23.04.2007
Sendt: 24.04.2007
Besvart: 30.04.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Bomringen rundt Kristiansand har i dag en maksimal årspris på 1 500 kr. Denne er planlagt økt til hele 7 200 kr. I Oslo er maksimal pris pr. år 4 100 kr. Beløpet i Kristiansand blir av en slik størrelse fordi bilistene må betale hele 85 pst. av prosjektet og nedbetalingstiden er satt til 15 år for i underkant av 3 mrd. kr.
Vil statsråden lytte til alle de sørlendinger som mener 7 200 kr årlig er usosialt og dypt urimelig, eller vil statsråden blokkere muligheten for lengre innkrevingstid?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg vil først vise til at alle bompengeprosjekter som legges frem for Stortinget, skal basere seg på lokale initiativ og lokalpolitiske vedtak. Dette er et prinsipp vi har hatt i lang tid i Norge når det gjelder bompengeprosjekter, og jeg har ikke planer om å endre på dette prinsippet.

Jeg er kjent med at det i Kristiansand nå arbeides med en utvidelse av dagens innkrevingsordning. Bompengesøknaden for ny samferdselspakke for Kristiansand har vært på høring i kommunene i regionen. Alle kommuner har uttalt seg positivt til søknaden og i tråd med innstilling til samarbeidsorganet for areal- og transportforvaltningsforsøket i Kristiansandsregionen.

Vanlig saksgang for bompengeprosjekter er at bompengesøknaden, etter at det er fattet forpliktende vedtak i kommunene og fylkeskommunen, blir oversendt til Vegdirektoratet. Det vil så bli foretatt en ekstern kvalitetssikring (KS2) i tråd med vanlig prosedyre for statlige investeringsprosjekter over 500 mill. kr. Saken vil så bli oversendt til Samferdselsdepartementet.

Saken som det vises til i spørsmålet, har ennå ikke kommet på mitt bord. Etter det jeg kjenner til er status i saken at formannskapet i Kristiansand 19. april 2007 vedtok å utsette sin behandling av saken til 23. mai. Saken vil etter dette bli behandlet i Kristiansand bystyre og Vest-Agder fylkeskommune. Jeg mener det ikke vil være riktig av meg nå å gå inn i saken, som man lokalt ennå ikke har ferdigbehandlet.

Etter at saken er ferdigbehandlet lokalt og kommet til Samferdselsdepartementet, vil jeg gå nøye gjennom saken, og alle sider av den vil bli vurdert, bl.a. i forhold til retningslinjer for bompengefinansiering. Saken vil så kunne fremmes for Stortinget.