Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:955 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 24.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): En internasjonal skattestudie utført av KPMG og omtalt i Dagens Næringsliv 20. april 2007 viser at lavere selskapsskatter påvirker veksten i økonomien positivt. Undersøkelsen viser at gjennomsnittsskatten nå er sterkt synkende i mange land.
Deler departementet de faglige vurderingene i rapporten om sammenhengene mellom skattenivå og veksten i økonomien, og deler departementet vurderingen av at selskapsskatten i mange land nå er lavere enn i Norge?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: De formelle selskapsskattesatsene i EU- og OECD-landene har sunket gjennom 1990- og 2000-tallet. Da Norge innførte 28 pst. selskapsskatt i 1992, var dette en lav sats sammenlignet med gjennomsnittet av EU- og OECD-land. Denne satsen på 28 pst. er ikke lenger spesielt lav, og Norge ligger nå omtrent på OECD-gjennomsnittet, jf. figur 1.

Figur 1 (http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Skatteok%20avd/figur%201%20mrj.jpg):Formelle skattesatser er én av mange indikatorer på skattenivået i et land. Formelle skattesatser har særlig betydning for hvor multinasjonale selskaper ønsker å plassere overskudd, for eksempel gjennom internprising, plassering av gjeld mv. Når det gjelder hvor selskapene ønsker å foreta realinvesteringer, er den effektive beskatningen av større betydning.

Måling av effektive skatterater er komplisert og tar hensyn til skattegrunnlagene. Det finnes derfor ikke så mange slike undersøkelser som også omfatter Norge, og slike beregninger er ikke foretatt i forbindelse med KPMGs "Corporate Tax Survey". Figur 2 viser resultatene av en slik undersøkelse publisert av OECD, utført av Institute for Fiscal Studies (IFS) for 2005. Denne studien viser at Norge ligger forholdsvis lavt, både når det gjelder gjennomsnittlige og marginale effektive skatterater. Dette er en indikasjon på at reduserte skattesatser i OECD-landene er supplert av grunnlagsutvidelser, slik at den effektive reduksjonen i bedriftsbeskatningen ikke er så stor som den formelle reduksjonen i skattesatsene isolert sett skulle tilsi.

Figur 2: (http://www.regjeringen.no/upload/FIN/Skatteok%20avd/figur%202%20mrj.jpg)Som KPMG helt riktig påpeker, er det mange andre faktorer i tillegg til skatt som har stor betydning for hvor bedrifter ønsker å investere. Land med relativt høyt bedriftsskattenivå som Japan, USA, Tyskland og Frankrike er alle land som likevel er attraktive for plassering av næringsvirksomhet. Det er derfor avgjørende at det legges godt til rette for næringsvirksomhet, også på andre områder enn skatt. For å oppnå det må de generelle rammebetingelsene vurderes samlet, slik at en kan ha et fornuftig effektivt skattenivå, at Norge ikke blir et skatteparadis for plassering av overskudd, og at andre faktorer som tilgang på kvalifisert arbeidskraft, infrastruktur, kvalitet på offentlige institusjoner, stabilitet og forutsigbarhet mv. er godt ivaretatt.