Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:956 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 03.05.2007 av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): For 2007 ble det vedtatt å endre gebyrreglene for Skipskontrollen. Dette har medført at bl.a. fiskeflåten har fått en økning i gebyret fra Skipskontrollen. Særlig fartøy i gruppen fra 15 meter og opp til 100 bruttotonn. Det finns eksempler på gebyrøkning på opp til 275 pst.
Var det fra Regjeringens side tilsiktet at noen skulle bli rammet av en slik brutal gebyrøkning, og hvis ikke, vil statsråden revurdere saken slik at fiskefartøyer og små passasjerbåter kan få et "levelige" gebyrkrav fra Skipskontrollen?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmålet ble overført fra finansministeren.

I St.meld. nr. 31 (2003-2004) (Skipsfartsmeldingen) ble det orientert om en gjennomgang av gebyrene for skip i NIS og NOR med sikte på bedre kostnadsorientering. I St.prp. nr. 1 (2004-2005) for budsjetterminen 2005 ble det beskrevet en ny ordning med et generelt gebyr som er uavhengig av om tilsynet blir utført av direktoratet selv eller om dette blir gjort av klasseselskap med delegert myndighet. I tillegg kommer et tilsynsgebyr, som gjelder skip hvor kontrollarbeidet ikke er delegert til andre og som skal gi en rimelig dekning av direktoratets utgifter til dette arbeidet. I St.prp. nr. 1 (2006-2007) varsles den konkrete omleggingen.

Sjøfartsdirektoratet har fra 1. januar 2007 gjennomført en slik omlegging av gebyrsystemet. Omleggingen gir totalt sett ingen økning av gebyrinntekten, men en omfordeling mellom grupper.

Formålet med omleggingen er at gebyrene skal avspeile bedre hva ulike grupper av skip pådrar av arbeid og utgifter for direktoratet. De tidligere gruppene av skip er slått sammen i større grupper, og de minste skipene i de nye gruppene får da økte gebyr. Disse skipene hadde tidligere meget lave gebyrer, og en stor prosentvis økning gir fortsatt relativt lave beløp.

Eksempelvis var årsgebyret i 2006 kroner 3 790 for et uklassifisert fiske- og fangsfartøy over 15 meter og under 50 BT, med fartsområde bankfiske eller mindre fart. I 2007 er årsgebyret for dette fartøyet 13 000 kr. Passasjerskip fra 10 til 15 meter betalte i 2006 9 011 kr. I 2007 er årsgebyret for denne gruppen 17 940 kr.

Forslaget til en omlegging av årsgebyret ble sendt på høring i 2006 med sikte på innføring fra 1. januar 2007. Nærings- og handelsdepartementet mottok ikke substansielle innvendinger. Sjøfartsdirektoratet har gitt utsatt betalingsfrist til 3. mai 2007 for årsgebyret for 2007.

Arbeidet mot en kostnadsorientering av gebyrene vil fortsette. Sjøfartsdirektoratet vil etter hvert foreslå eventuelle endringer av tilsynsgebyret for de ulike grupper av skip slik at disse bedre avspeiler direktoratets utgifter.