Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:957 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Vil statsråden foreta en gjennomgang av forskriftene til kulturminneloven, slik at det kan åpnes for at både offentlige og private aktører kan foreta arkeologiske utgravninger, på bakgrunn av en sertifiseringsordning bygd på krav til kompetanse?

Begrunnelse

I dag er det kun de offentlige (landsdelsmuseene) og halvoffentlige (NIKU) organer som har lov til å utføre arkeologiske utgravninger i henhold til "Forskrifter om faglig ansvarsforhold mv etter kulturminneloven". Dette medfører at private, faglig kompetente, arkeologiske aktører hindres i å utføre arkeologiske utgravninger og dermed ta oppdrag.
En annen side ved saken er at tiltakshaver som må få utført en arkeologisk undersøkelse(prøvestikk og/eller utgravninger) erfarer at det kan bli lang ventetid på å få utført arbeidet, samt at arkeologiske undersøkelser kan bli svært kostbare.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Spørsmålet gjelder forskriften til kulturminneloven og om det i denne vil bli åpnet for at både offentlige og private aktører kan foreta arkeologiske utgravninger.

Jeg viser til at den faglige og geografiske ansvarsfordelingen i forskriften til kulturminneloven bygger på langvarig praksis på området. Den fungerer godt i forhold til oppgavefordelingen i kulturminneforvaltningen og sikrer en høy kvalitet på det vitenskapelige arbeidet. Forskriften åpner allerede i dag for å tildele oppgaver på tvers av den faglige og geografiske ansvarsfordelingen som følger av forskriften. Dette legger på en hensiktsmessig måte til rette for en rasjonell utnyttelse av den samlede kapasiteten på området.

Jeg finner derfor ikke grunn til å ta initiativ til å foreta endringer i ansvarsforskriften når det gjelder adgangen til å foreta arkeologiske utgravninger.