Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:959 (2006-2007)
Innlevert: 24.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Besvart: 03.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Setesdalskommunene på Agder har lenge kjempet for en helt nødvendig opprustning av riksvei 9 gjennom dalføret. Riksvei 9 har en hel rekke parseller som er både rasfarlige og av særdeles dårlig veistandard. Behovet for en oppgradering er derfor stort. Riksvei 9 ble i 2003 oppgradert til stamvei, noe som medførte et betydelig økt finansieringsbehov i forhold til den opprinnelige Setesdalspakka fra 2002.
Vil Regjeringen straks sørge for ekstrabevilgninger, slik at nødvendig oppgradering av riksvei 9 kan gjennomføres raskest mulig?

Begrunnelse

Det er viktig å merke seg i denne sammenheng at riksvei 9 i Setesdal ble oppgradert til stamvei i statsbudsjettet for 2003. Dette medførte betydelig økte kostnader for utbyggingen av denne veien i forhold til den opprinnelige Setesdalspakka som ble vedtatt i Stortinget i 2002. Det bør derfor være opplagt at oppklassifiseringen av riksvei 9 til stamvei må oppfølges med økte bevilgninger fra statens side. Opprinnelig var det i 2002 snakk om 226 mill. kr for utbedring av riksvei 9 i Setesdal. I 2003 ble imidlertid anslaget øket til 420 mill. kr. Og i forslaget fra Statens vegvesen til det langsiktige programmet for region sør, datert september 2006, er de anslåtte kostnadene ytterligere oppjustert til hele 664 mill. kr for Setesdalspakka. Det må da være innlysendes at det blir helt urealistisk med en bompengeandel på 68,5 pst. slik det opprinnelig var før riksvei 9 fikk stamveistatus i 2003. Statens andel er opprinnelig satt til kun 16 pst. av totalinvesteringene. Nå er det også slik at bompengeinntektene hittil har vært mindre enn antatt i Setesdal.
Det er derfor nå meget viktig at statens finansieringsandel økes i forhold til den vedtatte Setesdalspakka. Dette, som nevnt, fordi utbyggingen av riksvei 9 nå er blitt vesentlig mye dyrere enn anslaget i 2002. Det er dessuten verd å merke seg at nå snakkes det om rundt 800 mill. kr for å utbedre riksvei 9 i Setesdal til stamveistandard, blant annet på grunn av sterk prisstigning i anleggssektoren.
Utbedringene av riksvei 9 haster og staten bør bidra med en større andel enn det som opprinelig var forutsatt i Setesdalpakka. Det må understrekes at dette er en viktig veisak både for både Vest-Agder og Aust-Agder med over 250 000 innbyggere til sammen. På samme tid er riksvei 9 en meget viktig ferdselsåre mellom Sørlandet og Vestlandet og en viktig distriktspolitisk sak som Regjeringen bør prioritere meget høyt i samferdselssammenheng.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Utbyggingen av riksvei 9 i Setesdal skjer med basis i føringene i Setesdalspakka (St.prp. nr. 50 (2001-2002)). Utbyggingen finansieres i kombinasjon av statlige midler, bompenger og lokale tilskudd. Endring i kravene til standard, høyere kostnader og lavere bompengeinntekter gjør at det ikke har vært mulig å holde utbyggingstakten slik det er forutsatt i proposisjonen. Det er så langt fullført fire delparseller og det pågår nå utbedring på strekningen Ose Nord-Tveit i Bygland.

Jeg er kjent med at det pga. den svake økonomien i bompengeselskapet, er gjennomført en takstøkning på 20 pst. Det er ikke lokal tilslutning til å revidere bompengeopplegget for å øke inntektene ytterligere. Staten har til nå oppfylt sine plikter i henhold til proposisjonen. Jeg vil vise til omtalen i St.prp. nr. 1 (2006-2007) side 69 der det kommer fram at takstøkning på 20 pst. ikke er tilstrekkelig til å få gjennomført Setesdalspakka som opprinnelig forutsatt. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til det videre arbeidet med pakken.