Skriftlig spørsmål fra Jan Sahl (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:962 (2006-2007)
Innlevert: 25.04.2007
Sendt: 25.04.2007
Besvart: 02.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Jan Sahl (KrF)

Spørsmål

Jan Sahl (KrF): Sykehusene på Helgeland og i Narvik stenger fødeavdelingene i sommer. En opptelling viser at 70 kvinner og deres familier blir rammet ved at den lokale fødestuen blir stengt. De fødende kjenner seg utrygge, og ektefelle/samboer blir avskåret fra å være til stede ved fødselen. Det argumenteres med dårlig økonomi, men Lofoten sykehus holder åpent fordi det kun er 50 000 kr å spare på å stenge på grunn av økte reisekostnader.
Hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen for de fødende i Nordland i sommer?

Begrunnelse

Det er tverrpolitisk enighet om at vi må få opp fødselstallet i Norge. Da må vi også legge til rette slik at fødende kvinner og deres familier opplever at vi mener det vi sier. Vår og sommer er høysesong for fødsler, og da virker det noe underlig at vi prioriterer vekk de fødende av tvilsomme økonomiske grunner. Det er store avstander i Nordland, og stenging av den lokale fødestuen fører ofte til at den fødende kvinnen må reise til nærmeste fødetilbud langt tidligere enn nødvendig og gjerne oppholde seg i nærområdet for å vente på fødsel. Ektefelle/samboer må ta seg av familien og mister kanskje den store opplevelsen det er å få være til stede. Dersom kvinnen velger å vente hjemme kan det bli snakk om lang transport i sykebil på dårlige veier, eller helikopter om det har stor hast. Dette koster også penger, slik Lofoten sykehus har beregnet. Jeg ber derfor ministeren vurdere situasjonen for de fødende i Nordland i sommer, og finne bedre løsninger enn de som nå foreligger.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Jeg er opptatt av å få på plass et helhetlig og godt svangerskaps-, føde- og barseltilbud, og jeg har satt i gang et arbeid for å få en plan for dette. Det er viktig å ha en god helhet i dette tilbudet som er så viktig for mor, barn, og for hele familien i denne sårbare perioden i livet. Jeg forstår at disse vedtakene skaper uro, og har derfor vært opptatt av at tiltak skal være forsvarlige, og at det må være god informasjon både i tjenesten og til dem som skal føde. Helse Nord RHF informerer meg om at de har pålagt de aktuelle helseforetakene å bedre informasjonen ved omstillingsprosesser. Slik informasjon er ivaretatt. Jeg registrerer imidlertid, og som representanten viser til i sitt spørsmål, at sommerstengningen har vakt betydelig lokal debatt.

De regionale helseforetakene har ansvar for tjenestetilbudet til sine innbyggere, noe som i dette tilfellet innebærer at de fødende sikres forsvarlige alternative tilbud. Sommerstengningen må derfor sikre de fødende et forsvarlig tilbud som også gir dem trygghet med hensyn til hva som skal skje når fødselen starter. Det medfører at det må stilles krav til at god informasjon kommer fram til dem som er berørt av omstillingen. Selvsagt er de fødende selv aller viktigst, men også lokalpolitikere og de kommunale tjenestene må informeres og involveres tidlig. Mitt budskap er formidlet til Helse Nord.

Som kjent behandlet Stortinget 23. april 2007 innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet, blant annet om styrking av de regionale helseforetakenes økonomi (Innst. S. nr. 167 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 44 (2006-2007)). I Stortinget redegjorde jeg blant annet for den krevende økonomiske situasjonen i Helse Nord.

For å gi de regionale helseforetakene noe bedre tid til å gjennomføre nødvendig effektivisering av driften og for å sikre pasientbehandlingen, bevilget Stortinget 800 mill. kr, hvorav 225 mill. kr til Helse Nord RHF. Som en konsekvens av den svært vanskelige økonomiske situasjonen i Helse Nord RHF, har denne regionen fått en vesentlig høyere del av bevilgningen enn hva som ville vært tilfellet om de ordinære fordelingsnøklene hadde blitt benyttet. Selv med tilleggsbevilgningen står helseregionen fortsatt overfor betydelige utfordringer og, som jeg redegjorde for i Stortinget 23. april, må vi være forberedt på at det gjennomføres omstillingstiltak for at Stortingets resultatkrav skal nås.

Jeg har tillit til at ledelsen og styret i Helse Nord RHF på en fornuftig og klok måte innretter sin virksomhet slik at de ressursene som er stilt til disposisjon brukes på en best mulig måte. Jeg understreker at det samlede fødetilbudet skal være faglig forsvarlig og ha nødvendig kvalitet og trygghet.