Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:966 (2006-2007)
Innlevert: 25.04.2007
Sendt: 26.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): I svar på spørsmål nr. 609 opplyser statsråden at ved stenging av Vallaviktunnelen på riksvei 7/riksvei 13 i Hardanger vil omkjøring via riksvei 572 over Ulvikfjellet og langs Hardangerfjorden fra Ulvik til Bruravik bli benyttet i stedet for ekstra ferje mellom Kvanndal og Brimnes. Riksvei 472 er smal og deler av strekningen er svært rasutsatt vinterstid.
Hvordan er valgt omkjøringsløsning godkjent med alle berørte instanser, og hvilke sikringstiltak blir iverksatt for å trygge liv og helse for trafikanter og fastboende ved denne omkjøringsløsningen?

Begrunnelse

Stenging av Vallaviktunnelen skyldes bygging av Hardangerbroen med påkobling av bro direkte til selve tunnelen, jf. St.prp. nr. 2 (2005-2006) og Innst. S. nr. 93 (2005-2006).
Det fremkommer ikke av St.prp. nr. 2 (2005-2006) at Vallaviktunnelen må stenges i flere måneder og at omkjøringsvei må etableres. For alle de parter som blir direkte berørt av en slik langvarig omkjøringsrute, er det selvsagt viktig at alle forhold vurderes nøye for å god sikkerhet for alle trafikanter og for fastboende i området som får stor trafikkøkning bl.a. av store kjøretøy og vogntog. Den valgte omkjøringsveien går over Ulvikfjellet der det er stor høydeforskjell og langs Hardangerfjorden mellom Ulvik og Bruravik, en strekning som er meget rasutsatt, ifølge Statens vegvesen sine egne vurderinger. Omkjøring med ekstraferje mellom Kvanndal og Brimnes fremstår som betydelig mer trafikksikker for alle berørte parter, mer miljøvennlig og tids/kostnadsbesparende for gjennomgangstrafikken. Jeg går likevel ut fra at kostnadene knyttet til valgt omkjøringsløsning ikke har vært utslagsgivende og at forhold knyttet til sikkerhet for alle berørte er grundig vurdert.
Jeg viser til statsrådens svar på spørsmål nr. 894 (2006-2007) der det bl.a. heter:

"Statens vegvesen får frå tid til anna opplysningar om uheldige vegforhold. Dette er viktig og nyttig for å få tatt hand om forholda før dei får utvikla seg, både på vegar i dagen og i tunnelar. Dersom representanten er kjend med slike opplysningar vil eg oppmode til at Statens vegvesen vert kontakta snarast råd, slik at dei kan få vurdert forholda nærare."

Jeg går ut fra at innspill og varsler fra henholdsvis fylkesmannen, instanser som representerer skolebarn som ferdes langs riksvei 572 og organisasjoner som representerer trafikantgrupper som skal bruke riksvei 572 som omkjøringsvei for riksvei 7/riksvei 13, er registrert og nøye vurdert.
Som følge av bl.a. hendelsen i Hanekleivtunnelen og andre tunnelhendelser er det for tiden med god grunn stort fokus på Statens vegvesens vurdering av risiko og risikoreduserende tiltak for brukerne av norske veier. Også i denne sammenheng er det derfor naturlig å etterlyse de vurderinger som er gjort og de tiltak som blir igangsatt for å trygge trafikanter og fastboende i forbindelse med omkjøring på riksvei 572 i Hordaland grunnet bygging av Hardangerbroen og tilhørende stenging av Vallaviktunnelen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Løsningen med omkjøring via riksvei 572 over Ulvikfjellet er valgt etter at forslaget har vært drøftet med kommunene Ullensvang, Eidfjord, Ulvik og Granvin. Videre har løsningen vært presentert i et åpent folkemøte 26. mars 2007. Statens vegvesen mener at denne løsningen er den beste for trafikantene.

Det legges opp til at omkjøringen skal skje i perioden medio oktober til medio desember. Erfaringsmessig er det små problemer med snøras/rasfare i denne perioden. Dersom det likevel skulle oppstå slike problemer, vil det være mulig å sette inn ekstra ferje.

Det er lagt opp til en ordning hvor entreprenøren planlegger å la buss med skoleelever kjøre gjennom Vallaviktunnelen om morgenen. Ordningen har vært drøftet i møte med ordfører, skolemyndigheter og foreldregruppen for elever i Ullensvang bosatt på Djønno som er innforstått med at transporten tilbake om ettermiddagen går over Ulvikfjellet.

Statens vegvesen arbeider med en opprustningsplan for riksvei 572. Opprustningen vil ha verdi også på lengre sikt. Turistbusser vil kunne benytte vegen i framtiden, og skogbruket i området vil få bedre vilkår for tømmertransporten. Videre vil vegen være en alternativ rute til Ulvik som kan nyttes dersom Vallaviktunnelen skulle bli stengt ved vedlikehold eller av andre årsaker.