Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:967 (2006-2007)
Innlevert: 25.04.2007
Sendt: 26.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Flere private og veletablerte rehabiliteringsinstitusjoner som Ringen og Grande i Hedmark må redusere sitt inntak av pasienter grunnet lavere etterspørsel fra Helse Øst og myndigheten.
Mener statsråden at den nedbygging av private rehabiliteringsplasser som nå finner sted er i tråd med pasientenes behov og behovet for rehabiliteringstilbud, og at det er en riktig tilpasning av den totale ressursbruken i Helse-Norge?

Begrunnelse

Norsk Pasientforbunds statistikk viser at antall rehabiliteringsplasser har gått ned med 16 pst. siste året. Ved Ringen Rehabiliteringssenter og Grande i Ringsaker vil kun henholdsvis 74 og 80 pst. av kapasiteten utnyttes. Dette er store private institusjoner som over mange år har bygget opp en kapasitet i tråd med etterspørselen fra helsevesenet. De endringene disse institusjonene nå opplever er dramatiske. De må si opp kvalifiserte medarbeidere og utbyggingsplaner og investeringer legges på is. Resultatet vil bli økte køer av pasienter som ikke får tilbud, lengre liggetid ved sykehusene og kommuner som mottar pasienter som de ikke har kapasitet eller kompetanse til å gi et tilfredsstillende tilbud. Hovedtillitsvalgt ved Ringen Rehabiliteringssenter brukte et så sterkt uttrykk som "Galskap satt i system" da hun omtalte de kuttene som hennes arbeidsplass ble utsatt for.
Statsråden har forsøkt å legge skylden på anbudssystemet for dette, mens det synes som om det er mangel på ressurser som er hovedårsaken. Ved Ringen får jeg opplyst at den modellen statsråden og Regjeringen har valgt er like ressurskrevende som anbud.
Statsråden sa til NRK den 10. februar 2007 at alle som trenger rehabilitering, skal få det. Samtidig har Åslaug Haga sagt til NRK den 16. mars 2007 at hun vil opprette nye omsorgstilbud til disse pasientene ved å forsterke sykehjemmene i kommunene.
Dersom det er en bevisst omdirigering av ressurser fra private institusjoner og over til en satsing på sykehjem i kommunene eller andre omsorgsinstitusjoner i det offentlige som er den bakenforliggende strategi, bør dette kommuniseres klart slik at private institusjoner skjønner hva som skjer og kan forberede seg.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Rehabilitering er et bredt og omfattende felt. Rehabilitering og opptrening innenfor helsetjenesten skjer både i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. I spesialisthelsetjenesten gis det rehabiliteringstilbud i sykehus, både i avdelinger for fysikalsk medisin og rehabilitering og i andre avdelinger. Det gis rehabiliteringstilbud i poliklinikker og ved rehabiliteringsteam, og lærings- og mestringssentrene yter verdifulle tilbud i rehabiliteringssammenheng. Viktige tilbud gis også i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. Det er behov for mange forskjellige tilbud. Derfor er både tilbud i sykehus og tilbud i private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner viktig for at regionen skal ha et godt og helhetlig tilbud.

Ved overføring av bestilleransvar og finansieringsansvar til de regionale helseforetakene har de regionale helseforetakene mulighet for å se hele rehabiliteringsområdet samlet, slik at alle pasientgrupper blir tatt hensyn til, og slik at pasientene kan oppleve en helhetlig behandlingskjede. Da de regionale helseforetakene fikk ansvar for å finansiere og kjøpe tjenester fra private opptreningsinstitusjoner fra 1. januar 2006, ble folketrygdmidler som tidligere ble benyttet til tjenester ved private opptreningsinstitusjoner, overført. Disse midlene er ikke redusert. Helse Øst RHF har i tillegg til overførte midler til dette området også lagt inn noe midler fra egen ramme.

I 2007 har Helse Øst RHF inngått avtale med en rekke institusjoner. I avtaleprosessen har Helse Øst RHF i tillegg til pris, lagt vekt på kvalitet og faglig innhold. Antall plasser som Helse Øst RHF har inngått avtale om har økt med 21 plasser i forhold til 2006. I tillegg kommer dagplasser. I 2007 har Helse Øst RHF inngått avtale med Godthaab Rehabiliteringssenter og Sjømennenes Helseheims Rehabiliteringssenter i Bærum. Disse to institusjonene oppnådde ikke avtale i 2006. Dette innebærer en økning av plasser i Akershus og en reduksjon i Hedmark og Oppland i forhold til 2006.

Med de midler som er bevilget til dette formålet, inkludert de midler som de regionale helseforetakene har lagt inn fra egen ramme, har økningen vært på vel 14 pst. fra 2005 til 2007.

Tilbudet i de private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene forutsettes tilpasset den enkeltes behov. Dette kan innebære at noen pasienter får kortere opphold enn det som var vanlig tidligere, og andre får kanskje lengre opphold. Oppholdenes lengde vil kunne påvirke behovet for antall plasser. Det er ikke bare antall plasser som er viktig når rehabiliteringstilbudet skal utvikles, men innholdet i tjenesten, at tjenesten er del av en helhet, og at det er samarbeid mellom ulike aktører.

For 2007 er det også bevilget 604 mill. kroner til helse- og rehabiliteringstjenester til sykmeldte. En vesentlig del av disse midlene er overført til de regionale helseforetakene som skal bruke pengene til tiltak for å få sykmeldte raskere tilbake til arbeid, herunder rehabilitering.

Samlet sett vil tilbudene i sykehusene, avtalene med private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, der kvalitet og faglig innhold er vektlagt og bevilgningen for å få sykmeldte raskere tilbake til arbeid, innebære et styrket tilbud til pasientene.