Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:968 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 26.04.2007
Besvart: 03.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): På bakgrunn av den siste tids hendelser, SSBs statistikk og de signalene som kommer fra innbyggerne i Grenland, så kan det være grunn til å understreke at man har de samme utfordringene som det langt større byer sliter med.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Telemark politikammer kan klare å få fylle ubesatte stillinger, og hva vil statsråden gjøre for å styrke uteaktiviteten til politiet i Grenland?

Begrunnelse

Ifølge nylig fremlagte tall fra SSB angående voldstilfeller i norske byer, fremgår det at man i Telemark har relativt mange byer med større sannsynlighet for å bli utsatt for vold enn landet for øvrig. I statistikken viser det seg blant annet at blant de 50 byene med høyest risiko for å bli utsatt for vold, er 10 pst. av disse lokalisert i Telemark.
Dette underbygges av levekårsundersøkelser, der det har kommet frem at ungdom i Skien i større grad frykter å bli utsatt for vold enn det ungdom i for eksempel Oslo gjør.
Kommunene tar problemene på alvor, og styrker arbeidet med oppsøkende virksomhet for å forebygge blant annet uønsket gjengaktivitet.
Allikevel er det klart for de fleste at fraværet av patruljerende/oppsøkende politi i visse miljøer eller steder, skaper ytterligere utfordringer for samfunnene.
Telemark politikammer har 10-15 ubesatte stillinger, noe som delvis kompenseres med bruk av ekstravakter og overtid.
Grenland sett under ett har en befolkning på over 100 000 innbyggere, og sliter med en del av de samme problemene som andre storbyer gjør. Det kan derfor være nødvendig med et økt fokus på en uheldig utvikling som regionen ser ut til å være inne i.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Telemark politidistrikt rapporterer om en generell positiv utvikling for registrert kriminalitet de siste årene. Beregninger for anmeldte lovbrudd pr. 1 000 innbyggere viser imidlertid at Telemark politidistrikt ligger høyt på statistikken, og tallene for 2006 viser at det kun er Oslo og Vestfold som har flere registrerte straffesaker pr. 1 000 innbygger.

Politidistriktet tar denne utfordringen svært alvorlig. For å redusere kriminaliteten har distriktet fokus på det forebyggende arbeidet, herunder reduksjon av volds- og vinningskriminalitet og antall førstegangskriminelle. Innsats mot barn og unge står sentralt, og politiet har over tid sammen med kommunen rettet innsats mot utsatt ungdom. Samarbeidet skal videreutvikles, og politiet har tatt initiativ overfor kommunene for å etablere formalisert samarbeid mellom kommunale myndigheter og politiet (politiråd).

Politibudsjettet fordeles etter en ressursfordelingsmodell som benytter en rekke kriterier for å få en mest mulig riktig fordeling av budsjettet mellom politidistriktene. Ressursfordelingsmodellen justeres og oppdateres jevnlig.

Det er den lokale politimester som har ansvaret for ressursfordeling og tjenesteordninger i politidistriktet og som vurderer om ressursene skal benyttes til stillinger eller settes inn på andre viktige områder for å sikre hele politidistriktet en god polititjeneste. Politimesteren i Telemark opplyser at distriktet arbeider målrettet med rekruttering til ledige stillinger, og har pr. dags dato lyst ledig 14 stillinger.