Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:970 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 26.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Det vises til Innst. S. nr. 127 (2005-2006) om endringer i regelverket for pleiepenger for å sikre like rettigheter for begge foreldre ved omsorg for for tidlig fødte og syke barn. Stortinget ba Regjeringen snarest melde tilbake til Stortinget vedrørende de nevnte problemstillinger. Nå har det gått ett år, og Stortinget har fremdeles ikke fått noen sak. Situasjonen for foreldre som har barn ved prematuravdelingene er uendret.
Når har statsråden tenkt å endre regelverket og sikre begge foreldrene like rettigheter?

Begrunnelse

Det er en stor belastning for en familie å få et for tidlig født og sykt barn som trenger ekstra behandling og oppfølging, ofte over lang tid. Det er svært viktig at foreldrene får mulighet til å være sammen, støtte hverandre og dele ansvaret og omsorgen i en periode med store belastninger, usikkerhet og utrygghet rundt barnets situasjon. Det vises til brev fra statsråden 22. februar og 24. mars 2006, hvor statsråden sier at Regjeringen ville be Rikstrygdeverket om å gå igjennom retningslinjene i samarbeid med fagmiljøene for å se om det er behov for å foreta endringer. I tillegg ville Regjeringen vurdere behovet for en lovendring med hensyn til vilkårene for sykehusinnleggelse. Stortinget ba regjeringen snarets mulig å melde tilbake til Stortinget vedrørende overnevnte problemstillinger. Nå er det gått et år og Stortinget har ikke fått seg forelagt noen sak. Situasjonen for familiene som har barn som er innlagt, er uendret. Fedrene har fremdeles store problemer med å få anledning til å være til stede med mor og barn på dagtid når legevisitten går og all viktig informasjon vedrørende barnet blir gitt. Noen fedre får sykmelding på feil grunnlag, eller pga. mors psykiske tilstand. Andre igjen velger å ta ferie. Dette er en uholdbar situasjon, og det var også derfor saken ble tatt opp i Stortinget i mars 2007.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: I Innst. S. nr. 127 (2005-2006) understreket komiteen at det ved vurderingen av om vilkårene i folketrygdloven § 9-11 er oppfylt, skal foretas en individuell vurdering basert på medisinsk skjønn. Jeg viser i den sammenheng til mine svarbrev av 22. februar og 24. mars 2006. Videre uttalte komiteen at det allerede framgår klart at ytelsen kan gis til begge foreldre etter § 9-11. Jeg mener derfor at det ikke er behov for endringer i regelverket.

Som jeg redegjorde for i mitt brev av 24. mars 2006, lar det seg vanskelig gjøre å unngå lovbestemmelser som ikke baserer seg på medisinsk skjønn. Utfordringen blir derfor først og fremst å sikre en størst mulig grad av likebehandling gjennom utformingen av retningslinjene for praktisering av regelverket.

Komiteen viste i innstillingen til at jeg i ovennevnte brev av 24. mars 2006 opplyste om at jeg ville be daværende Rikstrygdeverket om å gå gjennom retningslinjene i samarbeid med aktuelle fagmiljøer. I brev av 3. april 2006 ba departementet daværende Rikstrygdeverket om blant annet å vurdere behovet for endrede retningslinjer, ev. andre tiltak som kan sikre en mer ensartet praktisering, i samråd med aktuelle fagmiljøer.

Jeg har fått opplyst fra Arbeids- og velferdsdirektoratet at gjennomgangen med aktuelle fagmiljøer ennå ikke er foretatt, slik som forutsatt i departementets brev av 3. april 2006.. Det finner jeg svært lite tilfredsstillende, noe som også er meddelt direktoratet. Departementet har derfor bedt direktoratet om en redegjørelse innen 15. juni 2007 for hvilke tiltak og prosesser som er iverksatt som oppfølging av brevet, status mht. fremdrift, samt hvilke (eventuelt foreløpige) konklusjoner som er trukket. I forbindelse med statsbudsjettet for 2008 vil jeg gi Stortinget en orientering om status basert på direktoratets tilbakemeldinger.

I brev av 24. mars 2006 viste jeg for øvrig til at jeg ville vurdere lovendring hva gjelder vilkåret om innleggelse i helseinstitusjon for å få pleiepenger etter folketrygdloven § 9-10, selv om dette ikke var tatt opp i det aktuelle Dokument 8-forslaget. I Ot.prp. nr. 44 (2006-2007) har jeg nå foreslått at innleggelse ikke lenger skal være et vilkår for å få pleiepenger etter denne bestemmelsen, slik at også poliklinisk behandling i sykehus skal kunne utløse slik rett.

Som jeg også ga uttrykk for ved stortingsbehandlingen av innstillingen, synes det ikke å være noen reell politisk uenighet i denne saken. Alle parter er opptatt av at rettighetene til foreldre med for tidlig fødte og syke barn skal ivaretas.