Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:974 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 07.05.2007 av landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Ønsker statsråden at vi skal ha et mattilsyn som praktiserer sitt ansvar for dyrevern ved å bryte seg inn hos folk, avlive dyr uten å varsle eier og senere pynte på egne regelbrudd ved å manipulere inspeksjonsrapporten?

Begrunnelse

I november 2006 brøt representanter for Mattilsynet sammen med en dyrevernnemnd seg inn i et privat hjem, tok ut en gammel hund og avlivet den uten å kontakte eier. Innbruddet var begrunnet i en bekymringsmelding til politiet om en gammel og sliten hund. Eier var bortreist i tre dager. Hundepass var avtalt morgen og kveld. Avliving av hunden ble rent dyreplageri. Den ble stresset opp, fraktet rundt, fikk spasmer og skjelvinger over hele kroppen. Hunden ble avlivet en fredag før arbeidstidsslutt. Dette var et brutalt overgrep både mot dyret og dyrets eier. Det var et stort oppbud av biler og mennesker. Da eieren kom tilbake, fikk hun sjokk.
I inspeksjonsrapporten ble opplysninger manipulert. Opplysninger gitt i etterkant ble brukt i forkant. Opplysninger som ikke passet, ble utelatt. Hunden ble erklært døende, mens obduksjonsrapporten senere viste noe annet. Mattilsynet og dyrevernnemnda forsvarte sin fremferd ved å rette trusler mot dyreeier. Forvaltningsloven ble satt til side. Representantene utviste ikke god folkeskikk. Totalt sett en helt uakseptabel og rettsstridig opptreden. Klage ble avvist på grunn av ressursmangel.

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Nei, jeg ønsker ikke et slikt mattilsyn, og et slikt mattilsyn har vi heller ikke.

I angjeldende sak har to inspektører fra Mattilsynet - Distriktskontoret for Asker og Bærum (DK AB) og et medlem av Dyrevernnemnda for Oslo, Asker og Bærum (DVN OAB) på bakgrunn av en bekymringsmelding, med politiets assistanse, tatt seg inn i et privat hjem. Her ble det funnet en hund (senere opplyst til å være 16 år) som ut fra en klinisk vurdering var i en slik tilstand at avliving ble foretatt av dyrevelferdsgrunner.

Både Mattilsynet og dyrevernnemndene har rett og plikt til å foreta inspeksjoner også i private hjem, hvor det er skjellig grunn til å mistenke at dyr lider. I de tilfeller hvor dyreeier ikke er til stede, skal det søkes hjelp hos politiet for å skaffe seg adgang, slik det ble gjort i dette tilfellet.

At dyreeier ikke ble kontaktet, er beklagelig. Dette er også overfor dyreeier beklaget fra Mattilsynets side. En slik kontakt ville imidlertid ikke ha hatt noen innvirkning på utfallet av den aktuelle saken. Avliving av hunden ble gjort av hensyn til dyret, en faglig vurdering som dyreeier ikke kan motsette seg.

Jeg ønsker at Mattilsynet og dyrevernnemndene skal være årvåkne over for bekymringsmeldinger om at dyr lider eller er utsatt for fare for lidelse. Jeg ønsker at tilsynsmyndigheten i slike situasjoner skal reagere så raskt som overhodet mulig. Det er langt å foretrekke at det blir foretatt en slik inspeksjon for mye enn at slike meldinger ikke følges opp.