Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:976 (2006-2007)
Innlevert: 26.04.2007
Sendt: 27.04.2007
Besvart: 04.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Periodevise strømkriser og et tiltagende fokus på eget energiforbruk gjør at stadig flere forbrukere ønsker å følge med på eget strømforbruk for å justere dette etter behov og pris. Teknologi for slik "toveiskommunikasjon" mellom forbruker og kraftleverandør er tilgjengelig. Temaet har vært behandlet på Stortinget tidligere.
Hva er Regjeringens holdning til å innføre et slikt system, og kan Stortinget forvente å få fremlagt en sak om dette?

Begrunnelse

Toveiskommunikasjon legger til rette for økt fleksibilitet i forbruket, slik at effekttoppene bedre kan reduseres. Kunden har mulighet til å følge med på prisvariasjonene på nettleie og strøm, og kan selv påvirke strømregningen ved å flytte forbruket sitt til tider på dagen det er lavere pris, og ved å velge andre energibærere når prisen er høy. I tillegg kan det stimulere til større regulering av energiintensive elementer som varmekabler, panelovner etc. - når man ser at bruken av disse tydelig er dyrere i enkelte tidsrom.
Flere land er allerede i gang med installering av automatiske systemer for strømavlesning. I noen land, som Italia, tvang behovet seg frem pga. strømstjeling, mens andre innfører dette av hensyn til forbrukerne. Sverige er eksempel på det siste, og her jobbes det nå for at alle skal få en slik installasjon. Også i noen områder i Norge er det innført prøveordninger med automatisk måleravlesning, og disse ser ut til å ha fungert tilfredsstillende.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Jeg er positiv til å ta i bruk ny teknologi i kraftmarkedet, og flere selskaper investerer nå i ny teknologi. Innføring av automatisk måleravlesning eller såkalt toveiskommunikasjon (TVK) blir derfor trolig mer aktuelt framover. Avhengig av hvilken teknologi som velges, kan fordeler oppnås gjennom blant annet bevisstgjøring av strømkundenes elforbruk via bedre og korrekt informasjon om løpende forbruk og priser, avlasting av effektbalansen ved "flytting" av forbruk til andre tidspunkt, forenkling for strømkundene og nettselskapene ved avregning, nettselskapenes laststyring og mindre behov for utbygging.

Det har skjedd mye både med hensyn til teknologiutvikling og pris de siste årene. Enhetskostnadene har gått ned og de teknologiske løsningene som finnes i markedet er mer stabile. Dagens systemer åpner for flere funksjoner. Det pågår også viktig arbeid i andre land. Olje- og energidepartementet har i tildelingsbrev for NVE i 2007 bedt om en oppdatering av grunnlaget for deres nyttekostnadsvurderinger. Arbeidet skal være ferdig 1. juni 2007. Jeg vil derfor gå gjennom problemstillingen og vurdere hvorvidt spesielle tiltak fra myndighetenes side kan være hensiktsmessig for å ta i bruk ny teknologi i større utstrekning. Det er i dag krav om timesmåler for alle forbrukere med et årlig forbruk større enn 100 000 kWh. Ved vurdering av ytterligere tiltak, er det viktig å se kostnader og nytte i sammenheng. Det er spesielt vurderingen av nytten for forbrukerne som det har knyttet mest usikkerhet til.

Jeg vil komme tilbake til saken i St.prp. nr. 1 til høsten.