Skriftlig spørsmål fra Vera Lysklætt (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:985 (2006-2007)
Innlevert: 27.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 09.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Vera Lysklætt (V)

Spørsmål

Vera Lysklætt (V): Brannsikkerheten i Skarvbergtunnelen i Porsanger kommune blir i nasjonal plan for oppgradering av tunneler betegnet som den verste i hele Nord-Norge. Dette går fram av ulike medieoppslag den siste tida. Ifølge planen vil ikke tunnelen bli oppgradert før i perioden 2012-2015. Brannsjefen i kommunen truer nå med å stenge tunnelen om ikke noe gjøres.
Hva vil statsråden gjøre for å trygge liv og helse for de fastboende og for turistene som er nødt til å benytte denne tunnelen for å komme seg til og fra Nordkapp?

Begrunnelse

Den 2 980 meter lange Skarvbergtunnelen har store mangler, og den tilfredsstiller ikke dagens krav til brannsikkerhet. Den ligger på E69 som er den eneste veien til Honningsvåg og Nordkapp. Skjer det ei ulykke i tunnelen, er brannmannskapene både i Nordkapp og Porsanger en time unna ulykkesstedet. Tunnelen mangler havari- og snuplasser og brannventilasjon, og det vil ta svært lang tid før ekstra slukkevann er tilgjengelig. Dessuten er mulighetene for kommunikasjon mellom tunnelåpningene og redningsmannskap som går inn i tunnelen ved en eventuell ulykke ikke til stede ettersom det ikke er kommunikasjons- og kringkastingsanlegg i tunnelen. Årsdøgntrafikken i tunnelen er på nærmere 400 kjøretøy i dag, noe som tilsvarer 144 000 kjøretøy i året. Sommerdøgntrafikken er på 1 000-1 200 kjøretøy pr. døgn. Vel 200 000 personer besøker Nordkapp-platået pr. år. Det er derfor svært urovekkende og ikke akseptabelt både av hensyn til de fastboende, men også av hensyn til reiselivsnæringa at man skal være nødt til å vente i opptil 8 år før alle manglene er utbedret.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Skarvbergtunnelen på E69 er 2 980 meter og ble bygget ca. i 1970. Deler av tunnelen fikk noe opprustning på slutten av 1990-tallet.

Skarvbergtunnelen har ikke en tilfredsstillende teknisk standard. Det gjelder tunnelprofil og høyde, vann- og frostsikring, samt dreneringsforhold. I NTP 2006-2015, innenfor programmet for sikkerhetsmessig opprustning av tunneler, er tiltak i Skarvbergtunnelen foreslått i siste del av perioden (2010-2015).

Statens vegvesen har gjort behovsvurderinger av tiltak i Skarvbergtunnelen, også sett i sammenheng med tilstøtende rasområder på E69. Det ble konkludert med at dagens tilstand på både tunnel og veg er av en slik karakter at det vil være mer riktig å bygge ny tunnel framfor å utbedre eksisterende tunnel med relativt kostbare tiltak. Trasé for ny tunnel vil i tillegg legges slik at tilstøtende rasområder elimineres.

Jeg er orientert om at Porsanger kommune har tatt opp de branntekniske forhold i Skarvbergtunnelen. Det avholdes i disse dager (10. mai) møte mellom brannsjefen i Porsanger og Statens vegvesen, der temaet er hvordan en kan få mer tilfredsstillende branntekniske løsninger i tunnelen. De viktigste kravene fra Porsanger kommune er tilgang på slukkevann, snunisjer, samt mulighet for sterkere og styrt ventilasjon.

Vegdirektoratet har gått nøye gjennom disse kravene og vurdert dem i forhold til Statens vegvesens retningslinjer og håndbøker. En viktig parameter i forhold til disse vurderingene er trafikkmengde. Trafikktellinger fra 2005 og 2006 viser at gjennomsnittlig årsdøgntrafikk i Skarvbergtunnelen ligger på ca. 300 kjøretøy (10-15 pst. tunge kjøretøy), med topp i sommersesongen der ÅDT ligger på ca. 600-700 kjøretøy. I forhold til for eksempel kravet om ventilasjon, er det en betingelse at ÅDT skal være over 1000.

I tillegg til de konkrete innspillene fra brannsjefen i Porsanger kommune, arbeider Statens vegvesen med nye risiko- og sårbarhetsanalyser for vegnettet i Region Nord. For strekningen E69 vil de berørte kommuner (Porsanger og Nordkapp) involveres i arbeidet.

Det har til nå ikke vært alvorlige ulykker eller hendelser i tunnelen, og det eksisterer en beredskapsplan som kommunen har vært med på å utarbeide, og som bl.a. beskriver hva som skal gjøres hvis ulike typer hendelser oppstår. I tillegg blir det foretatt rutinemessige inspeksjoner av tunnelen. Kostnader for ny tunnel er grovt anslått til 200 mill. kr. Dette vil dermed være en del av vurderingene i forbindelse med utarbeiding av kommende NTP 2010-2019.