Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:986 (2006-2007)
Innlevert: 30.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Statens vegvesen inngikk i 2005 avtale med Prognosesenteret for å få ekstern hjelp til å overvåke kostnadsutviklingen i store veiprosjekter. Dette er viktig for å sikre at den kostnadsrammen som ligger til grunn for vedtak om bompengefinansierte prosjekter og prioritering av enkeltprosjekter innenfor vedtatt budsjettrammer faktisk overholdes.
Kan statsråden opplyse hvordan Statens vegvesen følger opp kostnadsutviklingen i store veiprosjekt overfor Samferdselsdepartementet, og hvordan Samferdselsdepartementet følger dette videre opp med rapportering til Stortinget?

Begrunnelse

Ifølge "Felles begrepsapparat for kvalitetssikring av kostnadsoverslag" utarbeidet av de firmaer som av Finansdepartementet er kvalifisert for å foreta ekstern kvalitetssikring av store statlige prosjekter (altså over 500 mill. kr), settes den såkalte "styringsrammen" for utførende etat en del under vedtatt kostnadsramme for prosjektet.
Jeg viser til svar på spørsmål nr. 635 (2006-2007) vedrørende kostnadssituasjonen for prosjekt E18 Bjørvika der det heter:

"Eventuelle kostnadsøkninger ut over kostnadsrammen forutsettes i sin helhet finansiert gjennom statlige midler, eventuelt ved at utbyggingens omfang reduseres.
Hvis prosjektet får en uforutsett kostnadsutvikling, vil dette bli lagt fram for Stortinget i forbindelse med de årlige statsbudsjettene."

Jeg legger til grunn at dette forholdet også blir vurdert i forbindelse med årlig revisjon av statsbudsjettene.
I tillegg legger jeg til grunn at de innspill og synspunkt som kommer fra Prognosesenteret om både prisutvikling generelt og konkrete store prosjekter spesielt, blir grundig vurdert i Samferdselsdepartementet, også i sammenheng med nødvendig videre rapportering til Stortinget om kostnadsutviklingen for vedtatte store veiprosjekter. Jeg viser i den forbindelse til oppslag i Aftenposten 5.3.2007 om kostnadsutvikling for Hardangerbroen der Prognosesenteret gir uttrykk for at med et moderat anslag for prisstigning innenfor anleggsbransjen vil prisen for ferdigbygget prosjekt bli nærmere 2,1 mrd. kr og derved godt over Stortingets vedtatte kostnadsramme på 2,04 mrd. kr.
Jeg legger også til grunn at kostnadsutvikling følges for alle store prosjekter uavhengig av andel bompengefinansiering og uavhengig av hvem som er tiltakshaver. Her viser jeg spesielt til Bergensprogrammet, jf. St.prp. nr. 75 (2004-2005) der Bybanen er et av to hovedprosjekter i programmet og Bergen kommune er tiltakshaver. Jeg går ut fra at det i tilfeller der Statens vegvesen ikke selv er tiltakshaver, så etableres det et ekstra styrings- og rapporteringsregime for å sikre god kostnadsstyring med rapportering også til Stortinget om nødvendig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Vegdirektoratet har ingen avtale med Prognosesenteret AS om overvåking av kostnadsutviklingen i vegprosjekter. Den avtalen som ble inngått i 2005, omfatter bestilling av oversikt over aktiviteten i det totale norske og nordiske anleggsmarkedet. En slik oversikt gir mulighet for å gjøre analyser av virkningene i markedet ved å variere inngangsdata, eksempelvis prisendringer på de ulike innsatsfaktorene (maskiner, materialer, arbeidskraft), og/eller variere oppdragsmengden i størrelse og over tid. Utvikling av et system for å utføre slike analyser inngår også i avtalen med Prognosesenteret AS. Oppdraget vil gi etaten økt generell kunnskap om markedet. I dette ligger altså ingen overvåking eller prognostisering av kostnadsutviklingen for vegprosjekter i Statens vegvesen.

For vegprosjekter med kostnadsoverslag over 500 mill. kr kvalitetssikres overslagene av eksterne firmaer. Styringsramme og kostnadsramme fastsettes i et gitt tidsår. Forventet tillegg i kostnader knyttet til usikkerhet i markedet skal være innkalkulert. Prognose for prisutviklingen fremover i tid beregnes ved bruk av budsjettindekser fastsatt av Finansdepartementet. I ettertid, når den virkelige prisutviklingen er kjent, benyttes byggekostnadsindekser for veganlegg fastsatt av Statistisk sentralbyrå.

For det enkelte prosjekt skal det i gjennomføringsfasen utarbeides prognose for sluttkostnad hver måned. I tillegg skal det gjennomføres en full gjennomgang av kostnadsoverslaget minimum to ganger pr. år. Til hjelp for å oppnå god kostnadsstyring benytter prosjektene elektronisk prosjektstyringsverktøy.

To ganger i året rapporterer regionvegkontorene om status for større prosjekter til Vegdirektoratet, med vekt på avvik i fremdrift og økonomi. Etter en vurdering av tiltak for å redusere eventuelle avvik, rapporteres det videre til Samferdselsdepartementet. I tillegg blir departementet orientert om eventuelle kostnadsoverskridelser i etatsmøter med Vegdirektoratet som holdes tre ganger i året.

Stortinget blir orientert om kostnadsendringer gjennom de årlige budsjettproposisjonene. Her omtales alle prosjekter med kostnadsoverslag over 200 mill. kr. For prosjekter som har vært til ekstern kvalitetssikring, omtales kostnadsendringer dersom disse overskrider kostnadsrammen. For øvrige prosjekter omtales endringer som overskrider usikkerhetsmarginen på +/- 10 pst. i forhold til opprinnelig overslag. Ved behov blir Stortinget også orientert i forbindelse med framlegging av samleproposisjoner.