Skriftlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:988 (2006-2007)
Innlevert: 30.04.2007
Sendt: 30.04.2007
Besvart: 08.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvilke driftsmessige, økonomiske eller kvalitetsmessige forhold med betydning for kundene som ligger bak beslutningen om å la Jernbaneverket selv gå inn og operativt drive terminalen?

Begrunnelse

I samband med at den nye containerterminalen for jernbane på Ganddal utenfor Stavanger skal stå ferdig i november, har Jernbaneverket utlyst en anbudsrunde for drift av denne. Hovedargumentet for dette har vært nøytralitetshensyn til tross for at CargoNet AS allerede i dag ser ut til å oppfattes som nøytral av kundene, samt betjener andre togselskaper.
Jernbaneverket har nå valgt å trekke den igangsatte anbudsprosessen, men fremfor å gi f.eks. CargoNet AS (eller andre kommersielle aktører) ansvaret, har nå Jernbaneverket besluttet å selv gå inn som terminaldriver. Dette kan medføre:

- Staten er tilbake som kommersiell aktør med kundekontakt innen jernbanevirksomhet.
- Verdikjeden splittes opp med høyere transaksjonskostnader og svekket konkurransekraft for jernbane som konsekvens.
- Samfunnsnytten i investeringen svekkes.
- Jernbaneverket har intet incitament til å kunne utføre terminaldrift mer effektivt en CargoNet AS (eller andre).

I henhold til fagbevegelsens eget nettsted innebærer beslutningen, som det heter "fullt gjennomslag for Norsk Jernbaneforbund". Jeg har stor respekt for at lovverkets bestemmelser om ansattes informasjonsrett og deltakelse overholdes, men kan i denne saken vanskelig finne saklige grunner for beslutningen - ut over et ønske om nettopp fullt gjennomslag for forbundets ideologiske syn på konkurranse.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Konkurransen om å drifte Ganddal godsterminal er i gang, og Jernbaneverket har mottatt søknader om å bli prekvalifisert for videre deltakelse i konkurransen.

Jernbaneverket opplyste Samferdselsdepartementet for kort tid tilbake om at det i arbeidet med å gjennomføre konkurransen var dukket opp problemstillinger som kunne tilsi at det var tilrådelig å stanse den igangsatte konkurransen. På initiativ fra Samferdselsdepartementet ble det gjennomført et møte med Jernbaneverket og Statens jernbanetilsyn. Møtet resulterte i at det ble brakt klarhet i de rettslige problemstillinger Jernbaneverket hadde trukket fram som uklare.

Arbeidet med å gjennomføre konkurransen har pågått i over ett år. Det har ikke fremkommet opplysninger som tilsier endringer i de opprinnelige vurderinger av organisering av fremtidig drift av Ganddal godsterminal. Derfor har departementet lagt til grunn at Jernbaneverket viderefører arbeidet konkurransen om å drifte Ganddal godsterminal.

Jeg har for øvrig lagt vekt på å formidle til Jernbaneverket at det i sitt arbeid med konkurranseutsettingen skal ha god kontakt med Jernbaneforbundet om ivaretakelse av berørte arbeidstakeres interesser og legge vekt på hensynet til å avvikle konkurranse på like vilkår.