Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:994 (2006-2007)
Innlevert: 03.05.2007
Sendt: 03.05.2007
Besvart: 10.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden styrke beredskapsplanleggingen gjennom økt prioritet av omkjøringsveier for stamvegnettet i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan?

Begrunnelse

Stengningen av tunnelene på E18 i Vestfold har medført at omkjøringsveiene har fått en trafikkbelastning som går langt over det veiene er bygget for. Mange strekninger går gjennom bolig- og sentrumsområder, noe som medfører store belastninger på lokalmiljøet og økt risiko for innbyggerne og trafikantene.
Et konkret eksempel er riksvei 32 som går over Siljan. De som kommer fra Oslo og skal til Grenland eller øvre Telemark, kjører riksvei 32 om Siljan fordi det er raskest. Strekningen er kupert med mange skarpe svinger, og er allerede svært ulykkesbelastet. Riksvei 32 går også gjennom Siljans største boligfelt. Mange skolebarn må krysse veien for å komme til og fra skole, barnehage og idrettsanlegg. Her er det 40-sone og ett fotgjengerfelt. Radarkontroller har tatt biler opp til 86km/t her.
Det foreligger kommunale vedtak for en omlegging av riksvei 32, men veien er ikke prioritert i forbindelse med Nasjonal transportplan.
Erfaringene vi kan trekke av dette er at det er behov for bedre beredskapsplanlegging for omkjøring dersom deler av stamvegnettet blir stengt.
Dedikerte omkjøringsveger bør derfor planlegges for å kunne fungere uten at belastningen for lokalbefolkningen blir for stor. Dedikerte omkjøringsveger bør ha god kvalitet, i størst mulig grad planlegges slik at den går utenom boligområder, skolevei og liknende og bør være utstyrt med trafikksikkerhetstiltak som lysregulerte fotgjengeroverganger.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Stamvegene har en viktig betydning for næringsliv og befolkning, både nasjonalt, regionalt og lokalt. Hendelser som medfører stengning av stamveger vil derfor kunne få store konsekvenser for lokalsamfunnene som blir berørt og for samfunnet som helhet. Det er derfor viktig at det finnes alternative beredskapsveger i tilfelle slike hendelser skjer.

Det offentlige vegnettet er åpent for allmenn samferdsel og skal ha en standard som gjør dette mulig. Derfor finnes det som regel en akseptabel omkjøringsveg når en stamveg må stenges. I noen tilfeller vil omkjøring kunne skje via annen stamveg. Veger som fungerer som beredskapsveger for stamveger er ellers klassifisert som øvrige riksveger, fylkesveger eller kommunale veger. Dette er veger hvor fylkeskommuner eller kommuner har avgjørende innflytelse på prioriteringene eller selv beslutter tiltak og finansiering.

Innenfor disse rammene har staten begrenset mulighet til å prioritere omkjøringsveger for stamvegnettet i forbindelse med rulleringen av Nasjonal transportplan. Jeg legger imidlertid til grunn at lokale myndigheter har det beste grunnlaget for å foreta de riktige prioriteringene på øvrig riksvegnett ut i fra de behovene som eksisterer lokalt, også når det gjelder behovet for omkjøringsveger.

I begrunnelsen til spørsmålet pekes det på de problem som stengningen av tunnelene på E18 i Vestfold har medført i form av stor trafikkbelastning på blant annet rv 32. Jeg beklager de problem for trafikksikkerhet og lokalmiljø som stengningen av tunnelene på E18 kan ha medført. Det viktige nå er imidlertid å se til at trafikken flyter så godt som mulig og at problemene for sikkerhet og lokalmiljø langs omkjøringsvegene minimeres så lenge tunnelene er stengt. Statens vegvesen tar sikte på å åpne to felt av nye E18 for trafikk 6. juli.

Statens vegvesen har sammen med politiet og lokale myndigheter sterk oppmerksomhet på omkjøringsvegene etter stengingen av E18. Det er iverksatt tiltak i form av informasjon om alternative kjøreruter, bedre skilting og oppmerking, fysiske utbedringer, nedsatt fartsgrense og økt overvåking fra politiet samt utvidet skoleskyss.

Kostnadene for de tiltak som er gjort på riksvegene i tilknytning til stengingen av E18 vil bli dekket av staten. Regjeringen vil komme tilbake til dette i revidert nasjonalbudsjett i mai.

Til nå har trafikkavvikling på omkjøringsvegene gått uten store problemer. Trafikken er i hovedsak overført til rv 313 (gamle E18). Ifølge Statens vegvesen og politiet har det ikke vært særlig stor trafikkøkning langs rv 32 og rv 40 mellom Skien og Hof. Det er i dag ikke lagt opp til ytterligere tiltak langs denne strekningen. Den totale trafikkmengden forventes imidlertid å øke mot sommeren, og Statens vegvesen vil følge situasjonen nøye.