Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:996 (2006-2007)
Innlevert: 03.05.2007
Sendt: 03.05.2007
Besvart: 10.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Det har i den senere tid vært mye fokus på sikkerhetsnivået i veitunnelene våre.
Hvordan vil statsråden beskrive sikkerhetsstatus, herunder rutiner ved befordring av spesielt brennbart materiale, og beredskap for de lengre jernbanetunnelene?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Når det gjelder rutiner for befordring av spesielt brennbart materiale, er disse regulert i "Forskrift av 1. desember 2006, nr. 1331 om transport av farlig gods på veg og jernbane". I tillegg er det gitt ut en veiledning om transport av farlig gods, gjeldende fra 1. januar 2007. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har utgitt og har ansvaret for denne forskriften.

Statens jernbanetilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet har utarbeidet en egen veiledning for saksbehandling ved brannsikring av jernbanetunneler. Denne beskriver lovgrunnlaget for saksbehandlingen ved brannsikring av jernbanetunneler. Formålet med veiledningen er å bidra til at alle instanser og aktører etablerer felles forståelse for de juridiske og sikkerhetsmessige forhold som skal legges til grunn ved utbygging og oppgradering av jernbanetunneler. Videre skal den bidra til at aktuelle problemstillinger blir tatt opp og ivaretatt på hensiktsmessige tidspunkter i en utbyggingsprosess.

I Forskrift om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (Sikkerhetsforskriften) stilles det krav til rullende jernbanemateriell som bl.a. går på brannsikkerhet og evakuering. Det er Statens jernbanetilsyn som har ansvaret for forskriften og fører tilsyn med at den følges opp.

I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) er det satt generelle krav til eiere/brukere av brannobjekter som også omfatter jernbanevirksomhet. Her stilles det bl.a. krav om beredskapsplaner knyttet til hendelser i jernbanetunneler. Det skal dokumenteres at slike planer finnes, at det er gjennomført opplæring av personell og at det finnes rutiner for kontroll og vedlikehold av tekniske installasjoner. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har ansvaret for å påse at forskriften blir fulgt opp.

Det norske jernbanenettet har 53 tunneler som er lengre enn 1 000 meter, hvorav 3 tunneler er lengre enn 10 000 meter. Jernbaneverket har utarbeidet interne rutiner som sikrer at gjeldende forskrifter og eget teknisk regelverk blir fulgt opp. For å ivareta brannsikkerheten for jernbanetunneler lengre enn 1 000 meter, har Jernbaneverket gjennomført tiltak som sikrer muligheten for selvevakuering, tiltak som reduserer konsekvensene av en togbrann i tunnel og tiltak som gir muligheter for iverksetting av tiltak fra redningsmannskap. Eksempel på tiltak i denne sammenheng, er:

- Utbygging av ledelys i de lengste tunnelene

- Mobilt evakueringslys plassert i tog for øvrige tunneler

- Brannbeskyttelse/fjerning av PE-skum

- Montering av jordingsbrytere

- Måling av vindstyrke og -retning med kommunikasjon til Internett og mobiltelefon.

- Øvelser der togselskaper trener sammen med redningsetater

- Gode kommunikasjonssystemer basert på GSM-R og nødnett.

Det er det lokale brannvesen som er knyttet til den enkelte tunnel, som har ansvaret for å kontrollere at slike tiltak er på plass og at de fungerer.

Oppfølgingen av sikkerheten, herunder brannsikkerheten i de lengre tunnelene, blir spesielt ivaretatt ved at Jernbaneverket hvert 5. år gjennomfører full inspeksjon av samtlige tunneler. I tillegg gjennomfører Jernbaneverket hvert 2. år kontroller av spesielt tunnelskjæringer og tunnelpåhugg for primært å ivareta sikkerheten mot ras.

Jernbaneverket mener at sikkerhetsnivået i tunnelene på det norske jernbanenettet er høyt, og jeg har heller ikke fått noen signaler som tyder på at brannsikkerheten i de lengre tunnelene ikke er ivaretatt på en god nok måte.