Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:997 (2006-2007)
Innlevert: 03.05.2007
Sendt: 04.05.2007
Besvart: 09.05.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Venezuela gjennomfører nå en nasjonalisering av oljeindustrien. Statoil har investert over 6 mrd. kr i landet, og er tvunget til forhandlinger med venezuelanske myndigheter angående eierandelen på 15 pst. i Sincor-prosjektet som hører til Orinoco-feltene. Ifølge Venezuelas president er alternativet til forhandlinger ekspropriasjon.
Hva gjør den rød-grønne regjeringen for å sikre at kontrakter inngått av norske selskaper i utlandet respekteres av andre lands myndigheter?

Begrunnelse

I begynnelsen av februar gav Venezuelas president Chávez de utenlandske selskapene frist til 1. mai med å overføre kontrollen over de fire Orinoco-feltene til myndighetene. Selskapene ble invitert til å ha minoritetsandeler, men staten skulle eie minst 60 pst.
De største utenlandske oljeselskapene i Venezuela har gitt etter og gått med på å overføre kontrollen over oljefeltene til myndighetene. I tillegg til Statoil gjelder det britiske BP, amerikanske Exxon Mobil Corp., Chevron Corp., og det franske Total SA. Det amerikanske selskapet ConocoPhillips har derimot kjempet imot. Venezuelanske myndigheter truer med å ekspropriere selskapets eiendommer hvis det ikke går med på avtalen.
Statoil har investert over én milliard dollar i Venezuela, og har en eierandel på 15 pst. i Sincor-prosjektet som hører til Orinoco-feltene. Franske Total eier 47 pst. og statsoljeselskapet Petróleos de Venezuela (PDVSA) 38 pst. av det samme prosjektet. Analytikere anslår at selskapet vil tape minst 1 mrd. kr på nasjonaliseringen.
Statoil sier selv at de er i "god dialog" med myndighetene, men i realiteten har de ikke hatt noe annet valg enn å forhandle. Enten går de med på hovedkravene til myndighetene, eller så blir de kastet ut. Utfordringen for Statoil er å forhandle seg fram til best mulige vilkår under det nye regimet, der myndighetene i Venezuela kontrollerer minst 60 pst. av feltene og selskapene deler resten.
Det er en rekke momenter som er sentrale i forhandlingene med myndighetene. Blant annet ønsker selskapene en skikkelig økonomisk kompensasjon for andelene de blir tvunget til å gi fra seg, og det blir også forhandlet om hvor store deler de forskjellige selskapene skal overføre.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som representanten påpeker, pågår det i Venezuela en prosess for å etablere nasjonal kontroll over energiressursene. Dette er tale om en overtakelse av en del av de utenlandske oljeselskapers eierandeler i tungoljeindustrien i Orinoco-beltet.

I henhold til et såkalt presidentdekret av 26. januar i år skal Venezuelas statsoljeselskap PDVSA overta minst 60 pst. av eierandelene i det som kalles de fire strategiske sammenslutninger i dette beltet, hvor Statoil deltar med 15 pst. i selskapet Sincor. Det er med andre ord ikke snakk om en nasjonalisering i tradisjonell forstand - men en overtakelse av aksjemajoriteten i vedkommende sammenslutninger av selskaper.

Den 1. mai i år overtok PDVSA, i henhold til den timeplan som landets president Chávez har fastsatt, det operasjonelle ansvar for de selskapene det dreier seg om. I tiden nå frem til 26. juni skal de utenlandske selskapene forhandle med myndighetene i Venezuela om konkrete detaljer og betingelser i forbindelse med endringene i eierstruktur, som altså vil øke PDVSAs andel på bekostning av de utenlandske selskapene.

Dette omhandler spørsmål som kompensasjon for de investeringer som er foretatt, om overført teknologi og om de utenlandske selskapers deltakelse i beslutningsorganene i de nye selskapsstrukturer. Disse forhandlingene er fortsatt på et innledende stadium, og den enighet som man vil kunne oppnå pr. 26. juni vil så bli forelagt den venezuelanske nasjonalforsamling 26. august for endelig godkjenning.

Etter det vi kjenner til så er berørte oljeselskaper, amerikanske som europeiske, deltakere i forhandlingsprosessen. Norges ambassade i Caracas følger denne situasjonen nøye og holder nær og løpende kontakt med Statoil om utviklingen.

Norge og Venezuela har både mellom myndigheter og på embetsnivå hatt jevnlige møter i flere år hvor ulike sider ved petroleumsforvaltningen er diskutert. Landene har etablert en "Memorandum of Understanding" (MoU) som omhandler oljemarkedsspørsmål og industrisamarbeid. For å opprettholde denne dialogen inviterte statsråd Enoksen i november i fjor sin kollega Ramirez til å besøke Oslo i løpet av 2007.

Jeg vil understreke at Regjeringen legger stor vekt på å ivareta norske selskapers interesser i deres investeringer utenlands, og vi forutsetter at venezuelansk lov og internasjonale regler vil bli fulgt og respektert.