Skriftlig spørsmål fra Børge Brende (H) til miljøvernministeren

Dokument nr. 15:1000 (2006-2007)
Innlevert: 04.05.2007
Sendt: 04.05.2007
Besvart: 11.05.2007 av miljøvernminister Helen Bjørnøy

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Ordfører Ingrid Skarstein i Meldal slår i Adresseavisen 26. april fast at staten løper fra miljøansvaret sitt på Løkken verk. Kommunen er urolig etter at det i to perioder har vært store utslipp av tungmetaller fra de nedlagte gruvene og krever rensetiltak. Et akutt utslipp av kobber til en av landets viktigste og beste lakseelver kan få dramatiske konsekvenser.
Vil miljøvernministeren ut fra et føre-var-prinsipp pålegge SFT å se på saken på nytt, og be dem komme med pålegg om installasjon av renseanlegg?

Begrunnelse

NIVA slår fast at bergveltene på Løkken Verk vil ligge som en kilde til forurensning i tusen år fremover: "De store mengdene avfall fra gruvedriften inneholder tungmetaller som jern og kobber. Metallene fraktes med avrenningen fra veltene, og kan skape alvorlig forurensning dersom ikke vannet blir samlet opp og renset. Ingen nedlagte gruver i Norge har så stort potensial for å forurense som gruvene på Løkken verk", slår forsker Eigil Iversen ved NIVA fast. Lokale aktører har antydet at hadde det vært en annen eier enn staten ved Nærings- og handelsdepartementet av gruvene, er det vel mye som tyder på at det for lenge siden har blitt krevd opprydding.

Helen Bjørnøy (SV)

Svar

Helen Bjørnøy: Statens forurensningstilsyn (SFT) påla i november 2005 Nærings- og handelsdepartementet å gjennomføre en konsekvensvurdering der alle forhold rundt forurensningssituasjonen, herunder avbøtende tiltak, i gruveområdet rundt Løkken Verk i Meldal kommene skulle belyses. Bakgrunnen for dette var at SFT så et potensial for økt avrenning til Orkla, og at tidligere gjennomførte tiltak mot forurensning i gruveområdet har en begrensning i tid.

Konsekvensvurderingen er nå ferdigstilt og ble sendt på bred høring blant berørte parter 13. mars i år. Frist for å avgi kommentarer til konsekvensvurderingen er satt til 15. september.

Etter samråd med Meldal kommune tar SFT sikte på å gjennomføre et åpent møte om saken. Det vil i denne sammenheng også foretas en befaring i gruveområdet.

På bakgrunn av de vurderinger som fremkommer i konsekvensvurderingen og kommentarer til denne vil SFT vurdere eventuelle tiltak som bør iverksettes i tilknytning til gruveområdet på Løkken.