Skriftlig spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) til justisministeren

Dokument nr. 15:1007 (2006-2007)
Innlevert: 04.05.2007
Sendt: 07.05.2007
Besvart: 11.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Hans Olav Syversen (KrF)

Spørsmål

Hans Olav Syversen (KrF): Riksadvokaten har uttrykt bekymring over at få voldtektsanmeldelser fører til fellende dom. En mulig årsak til dette kan være mangelfull etterforskning, og behovet for forbedrede politirutiner i voldtektssaker er påpekt av flere. Til tross for løfter om endring, ble nylig en kvinne avvist da hun ville anmelde en gjengvoldtekt i Drammen. Avvisningen skal bl.a. ha blitt begrunnet med fare for at anmeldelse kunne utløse drapstrusler.
Hvordan vurderer statsråden hendelsen, og hva vil han gjøre for å sikre voldtattes rettssikkerhet?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Voldtekt hører til de mest krenkende og traumatiserende lovbrudd et menneske kan utsettes for, og jeg har i gjentatte sammenhenger brukt begrepet "nestendrap" for å beskrive alvoret i denne forbrytelsen.

Det er svært bekymringsfullt dersom voldtektsutsatte opplever møtet med politi og rettsvesen som et nytt overgrep. Enhver har krav på å bli møtt på en respektfull måte. Det er en forutsetning for en rettsstat at borgerne har tillitt til myndighetenes vilje og evne til å håndtere anmeldelser av kriminelle forhold effektivt og på en måte som ikke skader offeret ytterligere.

Gir omstendighetene grunn til å frykte for at den fornærmede som følge av anmeldelsen risikerer å bli utsatt for fysiske eller psykiske krenkelser fra overgriper, er det politiets ansvar å sørge for nødvendige sikkerhetstiltak, det være seg besøksforbud, voldsalarm eller midlertidig plassering på et trygt sted.

I løpet av de senere tiden har vi iverksatt en rekke tiltak for å styrke politiets behandling av voldtektssaker. Dette gjelder både rutiner for etterforskning og bevissikring i slike saker. Men også satsing på etterutdanning av tjenestemenn slik at disse tilegner seg særlig kompetanse og forståelse for hvordan man best skal håndtere voldtektssaker og møtet med ofre for vold og seksuelle overgrep. Gjennom å utvide antallet studieplasser på Politihøgskolen vil vi også bidra til å øke det samlede antallet polititjenestemenn fremover. I 2007 er opptaket økt til 432 plasser. Dette er det høyeste opptaket siden 1998. I tillegg har Regjeringen fremmet forslag for Stortinget om å utvide adgangen til DNA-registrering av straffedømte.

I samarbeid med riksadvokaten og politidirektøren vil jeg sørge for at de forslag som er fremmet av riksadvokatens utredningsgruppe, følges opp. Sammen skal vi sørge for at kvaliteten på etterforskningen og påtaleavgjørelsene i voldtektssaker blir bedre. Enkelte av de tiltak som er foreslått vil kunne gjennomføres umiddelbart, andre vil måtte sees i sammenheng med voldtektsutvalgets utredning. Utvalget skal etter planen legge frem sin utredning i oktober 2007.

Vi har også styrket rettshjelpstilbudet til ofre for voldtekt. Det er innført en ordning med inntil 3 timers advokatbistand før en anmeldelse av voldtekt er inngitt. I tillegg arbeider vi nå med flere tiltak for å styrke informasjonsrettighetene til den som er utsatt. Etablering av en ordning med en egen kontaktperson i politiet under etterforskningen er et eksempel på slike tiltak.