Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1010 (2006-2007)
Innlevert: 07.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 14.05.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Stortinget har over lang tid oppfordret til økt utbygging av vindkraftanlegg. Mange vindkraftaktører la sine prosjekter på is som følge av skuffelse over Regjeringens støttesystem for fornybar energi, men noen prosjekter søker fortsatt om konsesjon. I mange tilfeller oppstår det lokale interessekonflikter, og søknadene som godkjennes, ankes av lokale grupperinger, deriblant på Austevoll.
Hvor lang tid må man beregne for ankebehandling generelt, og for Austevollprosjektene spesielt?

Begrunnelse

Fremskrittspartiet mener det er viktig at lokale interesser blir hørt og ikke minst at lokaldemokratiske beslutninger legges tungt til grunn når NVE behandler vindkraftsøknader. Fremskrittspartiet har også flere ganger etterlyst en samlet plan for vindkraft, slik at utbyggere vet hvilke områder av landet som man kan regne med å få minst konflikter lokalt og i byråkratiet ved eventuelle vindkraftprosjekt.
Både for lokale interessenter og potensielle utbyggere er en uønsket situasjon at ankeprosesser drar unødvendig ut i tid, spesielt dersom det skyldes kapasitet hos nasjonale myndigheter. Vindkraftdebatten er til dels meget sterkt følelsesladd, og kan skape betydelige konflikter. I tillegg har gjerne interessenter bundet opp penger i prosjektene, og hvor de økonomiske konsekvensene av lang ankebehandling kan være harde å bære.

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 14. februar 2007 konsesjon til bygging og drift av Statkraft Development AS' vindkraftanlegg Selbjørn, og Hybrid Technology AS' vindkraftanlegg Stolmen, Kvalvåg og Store Karlsøy. Vedtakene er påklaget til Olje- og energidepartementet. I tråd med forvaltningslovens regler for klagebehandling, er sakene fortsatt under arbeid i NVE. Jeg vil presisere at mitt svar nedenfor er av generell karakter. Austevollprosjektene må jeg komme tilbake til når klagesakene blir oversendt departementet fra NVE.

De siste årene har det vært en stor økning i konsesjonssøknader om å bygge vindkraftanlegg. De fleste konsesjonene som NVE har gitt, har blitt påklaget til Olje- og energidepartementet. Departementet behandler klagene basert på en bred faglig og politisk vurdering. Andre berørte departementer trekkes også inn i behandlingen.

Det er mange faktorer som påvirker tidsbruken for klagesaksbehandlingen, alt etter konfliktgrad og kompleksitet i det enkelte prosjekt. Eksempelvis må befaring som oftest gjennomføres, og det må tas standpunkt til behovet for ytterligere utredninger og uttalelser av spørsmål som tas opp under klagebehandlingen.

Jeg legger vekt på at saksbehandlingen i klagesaker skal ivareta hensynet til forsvarlige og helhetlige vurderinger, og samtidig være effektiv. Det er derfor ikke mulig å si noe generelt om saksbehandlingstiden.