Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1011 (2006-2007)
Innlevert: 07.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 11.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Vil statsråden ivareta Bærum kommunes sterke ønsker om trasévalg i forbindelse med utbyggingen av ny E16 fra Bjørum til Avtjerna?

Begrunnelse

Det reguleres nå for utbygging av E16 gjennom Bærum og til Skaret i Hole. Dette er en strekning som har lav veistandard i forhold til veiens funksjon. Det er sterkt behov for økt trafikksikkerhet, det er kødannelser og miljøproblemer. I dag er trafikken på E16 ca. 10 000 kjøretøy i døgnet over Sollihøgda. Veksten har vært ca. 2 pst. årlig. Dette tilsier at det haster med å komme i gang og ferdigstille veien.
I forbindelse med trasévalg har det oppstått uenighet mellom Statens vegvesen og Bærum kommune. Bærum kommune ønsker en trasé som ivaretar landskapsbildet, nærmiljøet, friluftskorridor, regionalt elgtrekk, beiteområde for hjort, kulturminner og kulturmiljø.
Statens vegvesen foreslår å velge en billig løsning som ikke, ifølge administrasjonen og de folkevalgte i Bærum kommune, ivaretar sterkt nok nevnte forhold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Kommunedelplan for E16 Bjørum-Skaret er behandlet av formannskapet i Bærum, som innstiller på et alternativ med ca. 2 km tunnel mellom Bjørum og Avtjerna. Statens vegvesen har innsigelse til dette alternativet med begrunnelse at dette alternativet er beregnet å koste 165 mill. kr mer enn de alternativer Statens vegvesen anbefaler. Alternativet Bærum kommune foretrekker, går under et område hvor det i dag er svært lite bebyggelse, og miljøgevinstene forsvarer, etter Statens vegvesens mening, ikke en så stor kostnadsforskjell.

Behandling av planen gjennomføres i henhold til § 20-5 i plan- og bygningsloven, som blant annet omtaler prosess dersom det foreligger innsigelse. Ved innsigelse er kommunestyrets vedtak ikke rettskraftig før planen er behandlet av Miljøverndepartementet, som kan stadfeste kommunens vedtak, ta innsigelsen til følge eller gjøre endringer i planen.

Før saken eventuelt oversendes til Miljøverndepartementet, vil det i tråd med vanlig praksis bli gjennomført mekling i regi av fylkesmannen.

Jeg vil ikke gripe inn i en lokal planprosess som ennå ikke er avsluttet. Dersom man ikke finner fram til en løsning lokalt, vil Miljøverndepartementet i samråd med Samferdselsdepartementet ta beslutning på et senere tidspunkt.