Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1012 (2006-2007)
Innlevert: 08.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Regjeringen har tidligere avvist å gi støtte til New-korridor prosjektet, som har sitt utgangspunkt i Narvik. Prosjektet er ansett for å være ett av de mest interessante og seriøse også innenfor Regjeringens nordområdestrategi. Utenriksministeren har tidligere gitt åpning for at departementet vil vurdere søknaden om støtte til prøvedrift på nytt.
Vil utenriksministeren nå ta initiativ, slik at det snarlig kan bli iverksatt prøvedrift for å utvikle togforbindelse mellom Kina og USAs østkyst, med Narvik som knutepunkt?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Ideen om en øst-vest-korridor med Narvik som knutepunkt er interessant, både i et strategisk og et næringspolitisk perspektiv, og som det går frem av Regjeringens nordområdestrategi, vil vi se på de muligheter som finnes for at en slik internasjonal transportkorridor kan realiseres.

Regjeringen har hatt til vurdering en konkret søknad om støtte til prøvetransport. Denne søknaden ble avvist.

Årsaken til dette var at spørsmål knyttet til organisering av prosjektet, kapitalressurser og konkrete avtaler med kunder og transporttilbydere ikke var godt nok utredet. Etablering av denne type transportkorridor vil være et nybrottsarbeid - og forbundet med risiko og behov for risikovillig kapital. Etter Regjeringens syn er det viktig å være sikker på at grunnlaget for en eventuell oppstart er så godt utredet som mulig, og at kommersielle aktører er villige til å satse på et slikt prosjekt.

På det nåværende tidspunkt foreligger det ingen ny plan for prøvedrift i korridoren. Jeg vil derfor understreke at det er en forutsetning for eventuell statlig støtte at også private aktører viser vilje og interesse til å gå inn i prosjektet med egne ressurser. Det er avgjørende å klarlegge brukernes interesser. Når et kommersielt grunnlag eventuelt er på plass, vil vi vurdere saken i lys av dette og ut fra vanlige vilkår.

Samtidig er det klart at Regjeringen fortsatt er positiv til visjonen, ideen og initiativet til å etablere en transportkorridor over Narvik. Vi ønsker at alle muligheter undersøkes for at en slik øst-vest-korridor kan realiseres, basert på private næringsinteresser. Derfor er vi i dialog med aktuelle aktører - senest nå i denne måneden - for fortsatt å drøfte hvilke kommersielle muligheter en slik korridor kan ha og hvordan prosjektet kunne realiseres.

Utenriksdepartementet vil bidra til å avklare nærmere russiske myndigheters holdning. Henvendelse vil finne sted blant annet i forståelse med berørte aktører og Narvik kommune og Nordland fylkeskommune. Russland er interessert i en øst-vest-korridor, men ser på ulike muligheter for russisk omlastingshavn. Det er avgjørende at etableringen av en transportkorridor over Narvik har aksept hos myndighetene i transittlandene og deres jernbaneverk, og at langsiktige avtaler knyttet til bruk av infrastruktur i landene langs korridoren kommer på plass.

La meg avslutningsvis understreke at Regjeringens fortsatte interesse for og oppfølgning av Narvik-korridoren ikke utelukker andre, tilsvarende samferdselsprosjekter.