Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1014 (2006-2007)
Innlevert: 08.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 15.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Vil statsråden pålegge Jernbaneverket at det i planlegging, prosjektering og gjennomføring av nytt dobbeltspor på Nord-Jæren skal tas høyde for at sporet også kan nyttes av en mulig fremtidig bybane(kombibane) i regionen?

Begrunnelse

Rogaland fylkeskommune skrev 8. februar 2007 til Jernbaneverket og ba om en bekreftelse på at de tekniske installasjonene som de nærmeste 2-3 årene vil bli etablert som en del av det nye dobbeltsporet på Nord-Jæren, vil ha en kapasitet og utforming som gjør det mest mulig enkelt og kostnadsoptimalt å kople seg opp mot mulig ny kombibaneinfrastruktur og å utvide togdriften til også å omfatte kombibanedrift på det nye dobbeltsporet. Dette fordi kombibane er en viktig transportmessig forutsetning for "Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling" fra 2000. Brevet er ennå ikke besvart.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Innledningsvis vil jeg påpeke at staten har ansvaret for det nasjonale jernbanenettet, mens planlegging, utbygging og drift av lokale bybaner i utgangspunktet er et fylkeskommunalt ansvar.

Dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger er under utbygging. Sporet bygges etter Jernbaneverkets tekniske bestemmelser. Sporet er prosjektert og bygges ut slik at det ikke legger hindringer i veien for en framtidig kombibanedrift.

Kombibaneprosjektet er fremdeles ikke ferdig planlagt, og det er ikke tatt endelig stilling til hvilket system for kombibane som skal velges. Jernbaneverket legger derfor til grunn at enkelte investeringer for endelig tilpasning av dobbeltsporet til kombibanedrift først foretas når det endelige kombibanesystemet er klart. Dette gjelder særlig investeringer som påvirker følgetiden, dvs. lengden på blokkstrekningene, og dermed endelig kapasitet på dobbeltsporet. Et annet eksempel er bygging av plattformer som må tilpasses kombibanevognene for å sikre universell tilgjengelighet. Jernbaneverket legger til grunn at finansiering av disse tiltakene inngår i den endelige finansieringen av kombibanen.

Jernbaneverket har hatt og vil fortsatt ha en tett dialog med fylkeskommunen om utviklingen av et kombibanesystem på Nord-Jæren. Det vil bli tilstrebet at de nødvendige tiltakene på dobbeltsporet for å sikre en optimal utnyttelse av kombibanesystemet gjennomføres rettidig i forhold til driftsstart av kombibanen.