Skriftlig spørsmål fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1015 (2006-2007)
Innlevert: 08.05.2007
Sendt: 08.05.2007
Besvart: 11.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Hva vil statsråden gjøre for å sikre at helseforetakene ivaretar foreldres rett til samvær med sine alvorlig syke barn som er under behandling ved barneavdelingene i helseinstitusjon på en verdig og forsvarlig måte?

Begrunnelse

I henhold til pasientrettighetsloven § 6-2 har barn rett til samvær med minst en av sine foreldre eller foresatte under hele oppholdet på helseinstitusjon. Det fremgår av Aftenposten 3. mai 2007 at mange norske sykehus ikke har tilrettelagt for slikt samvær i tilstrekkelig grad, slik at foreldre blant annet henvises til overnatting utenfor sykehuset. Eksempelvis er foreldre til svært syke barn ved Rikshospitalet henvist til å overnatte i brakker utenfor sykehuset. Dette innebærer blant annet at foreldre ikke kan være sammen med barna om nettene. Både for barn og foreldre vil sykdom hos barnet innebære en krevende og sårbar livssituasjon, og muligheten for samvær er derfor svært viktig.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Først vil jeg understreke at barn har rett til samvær med minst en av sine foreldre eller foresatte under hele oppholdet på helseinstitusjon. Pasientrettighetsloven § 6-2 og utfyllende regler om barns rettigheter under opphold ved helseinstitusjoner gitt i egen forskrift, slår dette klart fast (jf. forskrift av 1. desember 2000 nr. 1217 om barns opphold i helseinstitusjon). Som oftest vil det bare være aktuelt at én av foreldrene er til stede under oppholdet, men er det et ønske fra foreldre eller fra barnet, bør begge gis anledning til å være hos barnet. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.

Ovennevnte forskrift sier også at en av foreldrene, dersom det av plasshensyn overhodet er mulig - skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Ofte vil det være aktuelt at foreldre og barn sover i samme rom. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell eller pensjonat.

Når det gjelder situasjonen ved Rikshospitalet, er den totale permanente overnattingskapasiteten blitt for lav i forhold til et stadig økende behov ved sykehuset. Dette har sin årsak i at Rikshospitalet behandler stadig flere pasienter, samtidig som en i økende grad ser at både mor og far er til stede under oppholdet. Det er derfor under planlegging et nytt overnattingsbygg i tilknytning til Barneklinikken, som vil romme 100 senger.

Jeg er kjent med at Helse Sør og Rikshospitalet som et midlertidig tiltak nå bygger om en fraflyttet barnehage ved siden av sykehuset som vil være klar i begynnelsen av juni i år - med 18 nye dobbeltrom for pårørende.