Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:1022 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 09.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): I forbindelse med statens prosjekt ved Bygdøy Sjøbad har staten engasjert flere entreprenører til blant annet bryggedrift på landsiden og drift av parkeringsplasser.
Kan statsråden forsikre om at samtlige oppgaver staten har iverksatt, eller planlegger å iverksette ved Bygdøy Sjøbad, er blitt gjort i henhold til gjeldende nasjonale og eventuelt internasjonale anbudsreglement, og vil statsråden gi interessenter det nødvendige innsyn i hvordan anbudskonkurransen eventuelt har funnet sted?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Henvendelsen fra representanten Tybring-Gjedde gjelder Bygdøy Sjøbad, som er del av statens eiendom, Bygdø Kongsgård. Representanten rettet i 2006 spørsmål til meg om samme sak, hvor jeg i svarbrev av 31. mars 2006 redegjorde nærmere for statens planer for området.

For å opprettholde antall båtplasser mellom Bygdøy og Killingen er Kongelig Norsk Seilforening pålagt å drive 100 båtplasser. Dette er del av en avtale hvor idrettsforeningen gis tillatelse til å bruke området til seilaktiviteter. Oppdraget gjelder ikke kjøp av varer eller tjenester, og er derfor ikke underlagt anskaffelsesregelverket.

Avtalen med det selskapet som har ansvar for drift av alle parkeringsplasser på Bygdø Kongsgård, er nå utvidet til også å omfatte parkeringsplassene i steinbruddet ved Bygdøy Sjøbad. Denne kontraktsutvidelsen ligger innenfor rammene av det som er tillatt i så henseende. Når denne avtalen utløper, vil all parkering på eiendommen bli lagt ut på anbud.

Når det gjelder andre arbeider ved Bygdøy Sjøbad, så er Statsbygg i kontraheringsfasen for utvelgelse av entreprenør med oppdrag om istandsetting av stranda, mudring og reetablering av muren i Halsviken, for å gjøre dette til et attraktivt område for allmennheten. Denne prosessen følger anbudsreglene. Det er gitt innsyn i anbudsprotokoll, med tilbyders navn og tilbud. Selve tilbudene er unntatt fra innsyn i medhold av forskrift til offentlighetsloven. Dette for å sikre likebehandling av tilbyderne i en pågående prosess, og fordi innsyn vil kunne gi informasjon om bedriftshemmeligheter.