Skriftlig spørsmål fra Gunvald Ludvigsen (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1024 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 21.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Gunvald Ludvigsen (V)

Spørsmål

Gunvald Ludvigsen (V): Når venter statsråden at evalueringen av Doman-metoden er avsluttet?

Begrunnelse

I St.prp. nr. 1 (2006-2007) står det (side 102) m.a. følgjande: Barnenevrologisk seksjon ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF (BNS) har startet arbeidet med å evaluere effekt av trening etter Doman-metoden. Det er inngått et samarbeid med helsemyndighetene i Danmark for å rekruttere flere familier til evalueringen.
Helse- og omsorgskomiteen har òg merka seg at Doman-metoden skal evaluerast, jf. Budsjett-innst. S. nr. 11, side 31.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: I Budsjett-innst. S. nr. 11 (2003-2004) ble det uttalt følgende:

"Komiteens flertall, medlemmer fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, mener det er viktig at tilbudet til funksjonshemmede barn styrkes, og at det skjer en utvikling av tjenestetilbudet i samsvar med den kunnskap som foreligger om funksjonshemmede barns muligheter for læring og utvikling. Flertallet ber departementet sørge for at det gjennomføres en evaluering av de ulike metodene og programmene for å få en dokumentasjon av de resultater som blir oppnådd."

I brev av 20. februar 2004 til Sosial- og helsedirektoratet ble det vist til ovennevnte uttalelse, og Sosial- og helsedirektoratet ble bedt om å vurdere opplegg for å dokumentere effekt av ulike tilbud og metoder, og gjennomføre en evaluering med sikte på slik dokumentasjon.

Sosial- og helsedirektoratet ga oppdraget til Barnenevrologisk seksjon ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Sosial- og helsedirektoratet har opplyst følgende:

Prosjektet startet opp i 2005. Det ble lagt opp til å følge alle nye barn/familier som startet opp med trening etter Doman-metoden og trening med veiledning fra Family Hope Center i 2005 og 2006 med en rekke undersøkelser (en prospektiv studie). Barna skulle testes før oppstart av behandling og over en periode på to år. For barna i denne studien er det etablert en kontrollgruppe.

Få nye barn startet trening etter Doman-metoden og trening med veiledning fra Family Hope Center i 2005, noe som ville føre til en studie over mange år for å sikre mange nok deltakere. Det ble derfor gjort to vesentlige endringer i prosjektet:

1. I tillegg til den prospektive studien er det også igangsatt en retrospektiv studie.

I den retrospektive studien rekrutteres barn/familier som har fulgt disse programmene tidligere, både de som har sluttet og de som fremdeles trener etter disse metodene. Barnas resultater ved utredning pr. i dag skal sammenholdes med kliniske opplysninger om barnet før de fikk behandling/trening etter disse metodene.

2. Det ble inngått et samarbeid med aktuelle miljøer i Danmark, som har resultert i en felles forskningsprotokoll, for å sikre et tilstrekkelig antall barn i studien.

Framdriftsplanen i prosjektet er nå slik at en i 2006 og 2007 rekrutterer barn til studiene. I 2006 arbeidet en med utarbeiding av undersøkelser og datainnsamling.

I 2007 og 2008 planlegges testing og datainnsamling. I 2009-2010 planlegges datainnsamling og avsluttende oppfølging, utskriving av resultater, ferdigstilling av analyser og publisering av resultater.

Deltakelse i prosjektet er basert på frivillighet. De regionale helseforetakene bistår i rekruttering av barn/familier. Prosjektet er helt avhengig av at foreldre er positive til å delta i prosjektet.