Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1027 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 21.05.2007 av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad

Knut Arild Hareide (KrF)

Spørsmål

Knut Arild Hareide (KrF): Foreldre med kritisk syke barn er i en vanskelig situasjon, og det er viktig å legge til rette for at foreldrene kan bruke sine krefter til å støtte og ha omsorg for barnet. Ifølge Aftenposten har Rikshospitalet en midlertidig løsning med brakker på baksiden av sykehuset som overnattingstilbud til foreldrene, utover de 36 foreldrerommene inne på sykehuset.
Når vil et permanent botilbud til foreldre med barn på sykehus, som sikrer tilgjengelighet og kapasitet, være på plass?

Begrunnelse

Ifølge pasientrettighetsloven har barn under 18 år rett til samvær med minst én av foreldrene eller andre med foreldreansvaret under opphold i sykehus eller annen helseinstitusjon. Sykehuset plikter å legge til rette for samværet, blant annet skal det legges til rette for overnatting og å spise sammen med barnet.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Barn under 18 år har etter Forskrift om barn på sykehus rett til minst en forelder eller pårørende tilstede. Alvorlig syke barn har rett til å ha begge pårørende hos seg.

Tilbudet om overnatting skal, hvis det av plasshensyn er mulig - skje i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell eller pensjonat.

Barns rett til samvær med minst en av sine foreldre er viktig. Dette vet jeg at Rikshospitalet er meget opptatt av. Situasjonen ved Rikshospitalet tilsier at den totale permanente overnattingskapasiteten er blitt for lav i forhold til et stadig økende behov ved sykehuset. Dette har sin årsak i at Rikshospitalet behandler stadig flere pasienter, samtidig som en i økende grad ser at både mor og far er til stede under oppholdet. Dette har ført til at Rikshospitalet i tillegg til å bruke egne pårørenderom samt pasientrom, i enkelte tilfeller har måttet tilby foreldrene, og da fortrinnsvis én av dem - overnatting lenger unna sykehuset enn ønskelig, i midlertidige lokaler. Jeg er videre kjent med at standarden på disse midlertidige lokalene er slik at foreldrene må dele bad og dusj med andre pårørende. Det er ikke ideelt, og jeg er kjent med at Rikshospitalet har under planlegging et nytt overnattingsbygg i tilknytning til Barneklinikken som vil romme 100 senger. Igangsetting av et slikt bygg må prioriteres av Helse Sør RHF i tråd med det helhetlige ansvaret de er gitt, og innenfor vedtatte rammer.

Som et midlertidig tiltak er jeg kjent med at Helse Sør og Rikshospitalet nå bygger om en fraflyttet barnehage ved siden av sykehuset som vil være klar i begynnelsen av juni i år - med 18 nye dobbeltrom for pårørende.