Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1028 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av kunnskapsminister Øystein Djupedal

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Hvilke konkrete tiltak vil statsråden treffe for å sikre tilfredsstillende lagringsforhold ved Naturhistorisk museum i Oslo, og innen hvilken tidshorisont kan man forvente at statsråden tar tak i dette presserende problemet?

Begrunnelse

NRK Østlandssendingen melder 9. mai 2007 at lagringsforholdene ved Naturhistorisk museum i Oslo er ytterligere forverret ved at museet har mistet lagringsplass og nå må flytte verdifulle gjenstander ut i konteinere. Dette er svært utilfredsstillende ut fra et faglig ståsted, all den tid dette vil være til stor skade for gjenstandene som oppbevares på denne måten.
Undertegnede har ved gjentatte anledninger tatt opp de uakseptable lagringsforholdene ved Naturhistorisk museum i Oslo med statsråden, senest i skriftlig spørsmål nr. 715, datert 3. april 2006, der jeg påpeker hvor viktig det er å bevare samlingen som beskrives som en del av "nasjonens minne" og "uerstattelig og viktig for forskere fra hele verden". I sitt svar på dette spørsmålet lovet statsråden å komme tilbake med tiltak.
I Aftenposten Aften 19. april 2006 siteres daværende statssekretær Rosnes i Kunnskapsdepartementet på at departementet "vil ha økt fokus på dette fremover". I artikkelen på NRKs nettsider 9. april 2007 siteres nåværende statssekretær Maurseth på at det er Universitetet i Oslo selv som må finne en løsning på lagringsproblemet ved Naturhistorisk museum, og at man vil komme tilbake til dette i en stortingsmelding som legges frem våren 2008.
Undertegnede merker seg diskrepansen i statssekretærenes uttalelser, og vil enda en gang understreke at samlingen er av nasjonal og internasjonal betydning, og at lagringsbehovet er akutt.
Undertegnede mener at det ikke er tid til å vente til etter at stortingsmeldingen legges frem om ett år, og forventer at statsråden snarest mulig treffer tiltak som sikrer tilfredsstillende lagringsforhold ved Naturhistorisk museum.

Øystein Djupedal (SV)

Svar

Øystein Djupedal: Som Skei Grande selv refererer til i sin begrunnelse, er jeg og Regjeringen opptatt av å sikre museenes virksomhet, blant annet sikring og bevaring av samlingene. Vi vil legge fram en melding for Stortinget som behandler hele dette feltet våren 2008.

Midler til universitetsmuseene bevilges som rammetildelinger til universitetene. Universitetene fordeler og prioriterer selv midler til de ulike formål under sitt ansvarsområde, herunder universitetsmuseene. Det er derfor universitetet selv som er ansvarlig for at virksomheten er vel ivaretatt, og dette er bakgrunnen for statssekretær Maurseths uttalelse på NRKs nettsider. Departementet har i sitt tildelingsbrev for 2007 understreket at institusjonene må sørge for at samlingene blir tilfredsstillende sikret, oppbevart og digitalisert. Institusjonene har også redegjort for status i dette arbeidet i forbindelse med rapport til departementet.

Maurseths uttalelse står ikke i motsetning til tidligere statssekretær Rosnes' kommentar om at departementet vil ha økt fokus på forholdene ved museene framover. Den planlagte stortingsmeldingen er allerede nevnt, men som Skei Grande påpeker, er dette ett år fram i tid. Vi har en betydelig utfordring når det gjelder å sikre magasinforholdene ved universitetene, herunder ved Naturhistorisk museum. Utover de midlene som universitetene har satt av til forvaltningen av museene, har Kunnskapsdepartementet i tillegg over en femårsperiode tildelt 83 mill. kr som har vært øremerket sikring og bevaring av samlingene ved universitetsmuseene. Universitetene rapporterer at midlene brukes til akuttiltak knyttet til direkte konservering og forebyggende konservering, utbedring av - og leie av mer egnede magasiner, samt sikringsarbeid.

Bygningsmessige forhold er årsak til at magasinforholdene ved museene jevnt over blir vurdert som utilstrekkelige. Dette framgår også av Dokument nr. 3:9 (2002-2003). Flere av bygningene er verneverdige, og dette begrenser muligheten til å gjennomføre nødvendige ombygginger for å bedre bevaringsmiljøet. Både Riksrevisjonen og kontroll- og konstitusjonskomiteen har merket seg dette. Også Universitetet i Oslo (UiO) har vært urolig for magasinsituasjonen ved museene, og laget i 2004 en utredning om ulike løsninger for tidsriktige magasiner for Naturhistorisk museum og Kulturhistorisk museum. På grunnlag av dette utarbeidet Statsbygg en utredning som blant annet konkluderte med behov for nybygg på Tøyen. Slike bygg ligger imidlertid fram i tid. Prosjektene er så kostnadskrevende at de må kvalitetssikres i flere runder før de eventuelt kan forelegges Stortinget. Det er derfor nødvendig med midlertidige løsninger.

Når det gjelder den akutte situasjonen som er oppstått ved Naturhistorisk museum i forbindelse med oppsigelse av leieavtaler, har departementet hatt kontakt med UiO om dette. Det dreier seg om fossiler, altså steinsamlinger og de tilhørende arkiver til dette materiale, som fram til nå har vært lagret i et midlertidig magasin med et areal på om lag 40 m2. Materialet ble planlagt flyttet til et nytt felles magasin sammen med samlinger fra Kulturhistorisk museum. I februar/mars i år ble det klart at slik magasinforholdene var, kunne ikke materiale fra Naturhistorisk museum lagres sammen med materiale fra Kulturhistorisk museum. Som en kriseløsning ble fossilsamlingene fra Naturhistorisk museums plassert midlertidig i containere på Tøyen. Museet arbeider for å finne annen oppbevaring for materialet, men dette kan tidligst skje om et år. Departementet har forutsatt at universitetet prioriterer dette arbeidet, og har tatt opp dette med universitetet, senest ved etatsstyringsmøtet 14. mai i år.