Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:1029 (2006-2007)
Innlevert: 09.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 22.05.2007 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Departementet har uttrykt ønske om å innføre konsesjonsavgift for lokalradioer. Lokalmediene er sentrale kulturbærere og bidrar til mangfold i den lokale samfunnsdebatten. Det er derfor viktig å sikre dem gode rammevilkår. Mens lokalradioene må forholde seg til lokale markeder, kan de riksdekkende kanalene spille på det riksdekkende markedet. Dette gjør konkurransevilkårene ulike.
Mener statsråden at en konsesjonsavgift for lokalradioer vil hemme eller fremme mangfoldet i den norske mediefloraen?

Begrunnelse

Svært mange lokalradioer har lenge slitt med høyere kostnader enn inntekter. For å unngå en svekkelse av innholdet i sendingene, er det viktig at det økonomiske grunnlaget for driften ikke svekkes ytterligere. Det er viktig å legge til rette for lokal forankring, og ikke skape større konkurransevridninger på de lokale markedene enn det som er tilfellet i dag.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet nedsatte i 2003 en arbeidsgruppe for å utrede og vurdere forslag til endringer på lokalradioområdet. Ett av arbeidsgruppens forslag var at det bør innføres konsesjonsvederlag for store kommersielle underholdningsbaserte radioer som disponerer egne frekvenser i de større byene. Som en oppfølging av arbeidsgruppens forslag sendte departementet i desember 2006 på høring et forslag om å innføre lovhjemmel for å kreve vederlag ved tildeling av konsesjon for lokal reklamefinansiert kringkasting.

Jeg har etter en samlet vurdering kommet til at det ikke er hensiktsmessig å gå videre med forslaget. Ved vurderingen har jeg særlig lagt vekt på den økonomiske situasjonen i lokalradiobransjen og utsiktene til at en vederlagsordning neppe vil gi betydelige inntekter. Selv om det antas at inntektene fra en vederlagsordning ville få liten betydning for staten, er det grunn til å tro at ordningen ville vært tyngende for de aktørene som ble pålagt å betale et slikt vederlag. Lokalradiobransjen har fortsatt en relativt svak økonomi. Det samlede underskuddet i 2005 var på rundt 12 mill. kr. De kommersielle lokalradioene, som er dem det hadde vært aktuelt å pålegge konsesjonsvederlag, har som gruppe stort sett gått med underskudd i perioden 2000 til 2005. På bakgrunn av de begrensede økonomiske ressursene i bransjen er det dessuten en risiko for at en vederlagsordning ville kunne svekke kvaliteten på innholdet i lokalradiotilbudet. Ytterligere et moment er at en vederlagsordning nødvendigvis også ville innebære noe økte administrative kostnader for det offentlige. Jeg viser for øvrig til St.meld. nr. 30 (2006-2007), Kringkasting i en digital fremtid.