Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1031 (2006-2007)
Innlevert: 10.05.2007
Sendt: 10.05.2007
Besvart: 16.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Riksvei 3 gjennom Østerdalen er en svært sentral transportåre for mye av Midt-Norge og det indre Østland og ut til Europa. I økende grad velger lastebiltransportørene å fortsette nedover rv 20 til Kongsvinger, for så å fortsette rv 2 over grensen til Sverige for å fortsette mot Göteborg. Dette er en interessant rute, den avlaster flaskehalser i Oslo og den fører tung trafikk bort fra E6 sør for Hamar.
Ser samferdselsministeren dette som en interessant mulighet for å unngå press i Oslo?

Begrunnelse

Riksvei 3 og rv 20 framstår i økende grad som en helt sentral transportåre for viktige deler av norsk eksportindustri. Det har vært velkjent lenge at lastebiltransport foretrekker rv 3 framfor E6 fra Trøndelag pga. kortere strekning og mindre høydeforskjell. Det gir miljøgevinster. Regjeringen Bondevik II satte i gang arbeid med et breddeutvidelsesprosjekt på rv 3 som viste at man kunne oppnå god og tilfredsstillende standard med en vesentlig høyere trafikksikkerhet, til en kostnad på nær 1/10-del av ny veg. Nær 95 pst. av rv 3 kan oppgraderes på denne måten.
Rv20 framstår nå også som en sentral del av en alternativ rute der en unngår å måtte innom Oslo-området når det gjelder eksportprodukter. Det bør være av stor interesse for samferdselsministeren å undersøke hvilke samfunnsmessige gevinster det vil gi å lede store deler av eksportstrømmen utenfor Oslo-området. Transportnæringen har allerede skjønt denne gevinsten og trafikkøkningen merkes godt på vegene. Informasjon jeg har fått viser at gjennomsnittlig antall lastebiler som passerer grensen til Sverige ved Eda har økt fra 170 i 1994 til 495 i 2006.
Deler av rv 20 må også oppgraderes for å tåle det presset vegen utsettes for i dag.
Vegen må få standardheving om trafikkøkningen fortsetter som i dag. "Transportåren" rv 3/rv 20s rolle og den mulighet det gir til å avlaste pressområdet rundt Oslo har ikke fått mye oppmerksomhet så langt. Samferdselsministeren bør foreta noen undersøkelser for å avklare om det her ligger potensielle samfunnsmessige gevinster som man fram til nå ikke har hatt med i vurderingene. Det er en sterk økning av volum over Göteborg havn, og dette vil komme til å øke behovet for å avlaste jernbanenettet og vegene gjennom Østfold.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Riksvei 3 er en hovedåre for tungtrafikk mellom Trøndelag/Helgeland/Nordmøre og Oslo-området /Sør-Sverige. Den tunge langdistansetrafikken har økt de senere årene, og rv 3 har i kombinasjon med rv 20 og rv 2 fått en økende betydning som tungtransportrute.

Riksvei 3 og rv 20 er en viktig rute for tungtrafikken, men har liten betydning for å unngå press i Osloområdet i og med at hovedandelen av den samlede godstransporten fra de nevnte områdene har Oslo som destinasjon.

I St.meld. nr. 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 er det foreslått utført tiltak på rv 3. Omlegging av rv 3 sør for Ulsberg i Sør-Trøndelag ble fullført i 2006. Det er også utført utbedringstiltak på en 11 km lang strekning på rv 3 i Hedmark i 2006.

Regjeringen kjenner betydningen rv 3 har for godstransporten fra Midt-Norge til de sentrale deler av Østlandet og registrerer det økende kravet om utbedringer på strekningen. Jeg vil i den anledning vise til at det i statsbudsjettet for 2007 står følgende om rv 3:

"Departementet viser til breddeutvidingsprosjektet som er gjennomført i Hedmark på strekningen Hovda bru-Fjell i Hedmark. Hedmark fylkeskommune har ikke prioritert ytterligere tiltak på rv 3 i fylket i inneværende planperiode. Departementet vil vurdere hvorvidt det likevel er rom for å gå videre med breddeutvidelse, i den grad det blir innsparinger på de prioriterte stamvegstrekningene i fylket."

Når det gjelder de mer langsiktige utfordringene, vil jeg komme tilbake til vurderinger av tiltak på så vel E6 som på rv 3 og rv 20 i forbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019. Det er en transportpolitisk målsetting for Regjeringen å vurdere sammenhengen mellom investeringer på ulike riks- og europaveger i transportkorridorene. Prioriteringer på rv 3 (og rv 20) vil derfor bli sett i sammenheng med prioriteringene på E6 mellom Oslo og Trondheim. Regjeringen vil legge fram stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 i desember 2008.