Skriftlig spørsmål fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1036 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 29.05.2007 av justisminister Knut Storberget

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): Nye arbeidstidsbestemmelser fører nå til at døgnberedskapen i politiet svekkes. Dette skaper utrygghet og oppleves som et alvorlig tilbakeskritt fra befolkningens side. Henvendelser fra Nord-Troms og Kirkenes vitner om at målene med Politireformen om et mer synlig og tilstedeværende politi ikke blir oppfylt.
Mener justisministeren politiberedskapen i f.eks. Nord-Troms og Kirkenes utvikler seg i forsvarlig retning, og vil statsråden foreta seg noe for å motvirke de negative effektene av nye arbeidstidsbestemmelser?

Begrunnelse

Nye arbeidstidsbestemmelser og innføring av ordning med reservetjeneste har nylig medført at politiberedskapen i Kirkenes-samfunnet er blitt vesentlig redusert i og med at politistasjonen ikke lenger vil ha politifolk fysisk til stede døgnet rundt. Dette skjer samtidig som Regjeringen har utpekt nordområdene som "sitt strategiske interesseområde" og samtidig som det er bred nasjonal enighet om at kontakten med Russland bør styrkes. Det er vanskelig å forstå hvordan redusert politiberedskap i Kirkenes kan være i samsvar med dette.
Utvikling mht. politiberedskap og utrykningstid for politiet synes å gå i gal retning. Ulike steder i landet slås det nå alarm fordi nye arbeidstidsordninger medfører dårligere bemanning, hjemmevakter og dermed lengre utrykningstid. Dette er situasjonen også på Skjervøy i Nord-Troms der befolkningen opplever at de får et mindre tilstedeværende politi og et dårligere tjenestetilbud enn før. Det settes også spørsmålstegn ved etablering av vaktsamarbeid i stadig større regioner og hvilke konsekvenser dette vil ha for beredskap og sikkerhet i distriktene.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Regjeringen har foreslått å styrke politiet med 77 mill. kr i Revidert nasjonalbudsjett for 2007. Dette kommer i tillegg til de styrkinger Regjeringen allerede har gjort i forbindelse med 2006- og 2007-budsjettet, i motsetning til forrige regjering som foreslo å kutte budsjettet på politiets område i 2006. For å sikre en langsiktig satsing på politiet, er studentopptaket i 2007 økt til hele 432 studenter.

Politidirektoratet opplyser at bakgrunnen for de nye bestemmelsene er de endringer som skjedde i arbeidsmiljøloven 17. juni 2005. Endringene har igjen sin bakgrunn i implementering av det såkalte arbeidsdirektivet fra EU. Den nye loven setter klare rammer for hvor mye ansatte kan arbeide innenfor en 24 timers periode. Loven oppstiller også et annet vern om de arbeidsfrie periodene enn tidligere, blant annet skal den enkelte arbeidstaker være sikret en arbeidsfri periode på minst 11 timer i hver 24 timers periode.

Politidirektoratet og de ansattes organisasjoner har innenfor den adgang loven gir, fremforhandlet arbeidstidsbestemmelser som gir unntak fra lovens hovedregler. Første trinn i oppfølgingen av loven ble forhandlet fram i arbeidstidsbestemmelser (ATB) i 2005 med midlertidige unntaksbestemmelser. Unntaksbestemmelsene er nå forhandlet på nytt og har fått en utvidelse hva gjelder unntak fra loven og skal gjelde fra 1. juni 2007 og til og med 31. desember 2007 og videre for ett år om gangen, om ikke en av partene sier den opp med minst 3 måneders varsel. Unntaksbestemmelser har vært avgjørende for politiets muligheter til å kunne utføre både nødvendig beredskapstjeneste og påkrevd operativ tjeneste i politidistriktene. Blant annet er det avtalt at reservetjeneste (beredskapsvakt) kan utføres i den arbeidsfrie perioden. Videre er det avtalt at den enkelte arbeidstaker under spesielle omstendigheter kan ha kortere arbeidsfrie perioder enn lovens hovedregel.

Slik Politidirektoratet ser det, er de nye bestemmelsene et bedre grunnlag for utførelsen av polititjenesten enn om lovens hovedregel skulle vært lagt til grunn.

De nye arbeidstidsbestemmelsene trer i kraft 1. juni 2007, og det er derfor på det nåværende tidspunkt ikke mulig å ha en fullstendig oversikt over budsjettmessige (økonomi og personell) konsekvenser som endringen i arbeidsmiljøloven i 2005 vil føre til. Politidirektoratet opplyser at endringene vil innebære utfordringer særlig for distrikter med store avstander og små tjenesteenheter. Spesielt vil kravet til hvileperioder medføre behov for utvidet vaktsamarbeid fordi det er nødvendig med økt antall tjenestemenn for å fylle en tjenesteliste.

Bestemmelsene vil være noe av vurderingsgrunnlaget i det pågående arbeidet med å utrede behovet for tilgang på personell i politi- og lensmannsetaten frem til 2015. Som kjent er dette arbeidet en oppfølging av Stortingets behandling av St.meld. nr. 42 (2004-2005) Politiets rolle og oppgaver.

Til det som tas opp i spørsmålet om Kirkenes og Nord-Troms bemerkes følgende:

Politidirektoratet har opplyst at når det gjelder Kirkenes politistasjon, har stasjonen nå innført nye tjenestelister. Ifølge politimesteren i Øst-Finnmark politidistrikt gir disse større fleksibilitet, en bedre politibemanning sett fra innbyggernes side, og en tryggere ordning for polititjenestemenn.

Politidistriktet kan nå ha flere på jobb når det erfaringsmessig er størst behov for aktiv politidekning. Bemanningen kan lettere tilpasses for å sette inn målrettede tiltak mot for eksempel de mange tilfellene av vold i helgene. I rolige tider vil det bli bemannet med polititjenestemenn som har hjemmevakt der det tidligere var tjenestemenn som utførte aktiv tjeneste. Den nye turnusordningen ved Kirkenes politistasjon vil bli evaluert i løpet av 2007.

I Nord-Troms arbeider politidistriktet for tiden med omlegging av tjenestelistene. Blant annet vurderes det om Lyngen lensmannskontor skal integreres i vaktsamarbeidet som i dag består av lensmannskontoret i Nordreisa og Kvænangen og nabodistriktet Skjervøy. Siktemålet er en best mulig politi- og publikumstjeneste innenfor de rammevilkår som arbeidstidsbestemmelsene og de geografiske forholdene tilsier.