Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Sundsbø (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1037 (2006-2007)
Innlevert: 11.05.2007
Sendt: 14.05.2007
Besvart: 23.05.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Dagfinn Sundsbø (Sp)

Spørsmål

Dagfinn Sundsbø (Sp): Guttersrud stoppested på Kongsvingerbanen ble midlertidig stengt i november 2006. Nytt krysningsspor på samme sted ble da tatt i bruk, og Jernbanetilsynet mente at det ikke var tilstrekkelig dokumentert at den valgte løsningen ivaretok sikkerheten godt nok. Guttersrud stoppested er nylig opprustet med bl.a. ny plattform.
Kan statsråden bekrefte at Guttersrud stoppested vil bli gjenåpnet for ordinær drift, og kan det angis et tidspunkt for når dette vil skje?

Begrunnelse

Stoppestedene Svingen og Guttersrud på Kongsvingerbanen ble midlertidig stengt i november 2006. Begrunnelsen var en sikkerhetsgjennomgang av togstasjonene i landet og at bl.a. disse stoppestedene ikke holdt de sikkerhetsmessige mål som Jernbanetilsynet krever.
Undertegnede stilte 14. november 2006 spørsmål til samferdselsministeren om departementet kunne medvirke til at Jernbaneverket iverksatte oppgradering av de aktuelle stoppestedene slik at de igjen kunne åpnes for persontrafikk. Det ble etter kort tid igangsatt utbedringer av plattformen på Svingen stasjon, og dette stoppestedet ble raskt tatt i bruk igjen.
Guttersrud stoppested er fortsatt stengt. Det er de siste årene gjort store investeringer i stoppestedet, men utbyggingen av nytt krysningsspor i nærheten er utført slik at Jernbanetilsynet ikke ga anledning til videre drift. Jeg forstår at tilsynets krav først og fremst knytter seg til dokumentasjon av anlegg og rutiner.
For brukerne av Guttersrud stoppested skaper stengingen av stasjonen forsinkelser og vanskeligheter med å komme seg til og fra arbeid og skole.
Mange finner det nødvendig å bruke privatbil på et veisystem som fra før er overbelastet. Det er vanskelig å forstå at det etter et halvt år ikke har vært mulig å få fram den nødvendige avklaring mellom Jernbaneverket og Jernbanetilsynet om hvilke tiltak som må gjøres for å få gjenåpnet stasjonen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Siden Guttersrud holdeplass ble tatt ut av bruk, har Jernbaneverket vurdert ulike tiltak for å kunne få tatt den i bruk igjen. For å løse situasjonen nedsatte Jernbaneverket en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å legge fram en omforent løsning sammen med Jernbanetilsynet. Jeg har fått opplyst at arbeidsgruppen har lagt fram et forslag som må underlegges en risikoanalyse. Denne skal i første omgang drøftes på et møte mellom Jernbaneverket og Jernbanetilsynet som etter planen skal avholdes i løpet av uke 21. Gitt at løsningen har akseptabel risiko, legger Jernbaneverket opp til å søke Jernbanetilsynet om tillatelse til at den foreslåtte løsningen kan tas i bruk.

Jeg har videre fått opplyst at Jernbaneverket regner med at nødvendig dokumentasjon kan bli oversendt Jernbanetilsynet etter sommerferien i år. Dersom søknaden aksepteres av Jernbanetilsynet, regner Jernbaneverket med å kunne foreta nødvendige ombygginger i løpet av høsten 2007. Jernbaneverket har lagt opp prosessen i samråd med Jernbanetilsynet.

Ut fra de opplysninger jeg har fått om saken, forutsetter jeg at Guttersrud holdeplass vil bli tatt i bruk så snart som mulig. Konkret tidspunkt for når dette kan skje, vil avhenge av resultatet fra risikoanalysen som nå skal gjennomføres og den videre godkjenningsprosessen. Hvis dette arbeidet forløper uten større problemer, bør holdeplassen kunne åpnes ved utgangen av 2007.

I mellomtiden betjener NSB holdeplassen med drosje ved 5 avganger hver dag. På forespørsel fra Samferdselsdepartementet har jeg fått bekreftet at NSB vil betjene holdeplassen med tog i henhold til trykte rutepublikasjoner så snart den er godkjent for bruk av Jernbanetilsynet.